49 Door de Gemeente werden gekocht: van J. G. van de Vijver, het perceel Noordwal No. 15/16, kadastraal bekend als gemeente ’s-Gravenhage, Sectie C, No. 4782, groot 66 c.A., voor f 8400,en zulks in verband met den aanleg van den verkeersweg PrinsegrachtElandstraat van M. Th. van Li th e. a., het perceel Lamgroen No. 12, kadastraal bekend als gemeente 's-Gravenhage, Sectie G, No. 1882, groot 80 C.A., voor f 1800,zulks in verband met eventueele vergrooting van de speel plaats der bewaarschool aan de Ammunitiehaven van G H. Voor ham, een hofje van vijftien huizen en erven, genaamd het Oranje Hofje, plaatselijk gemerkt Westeinde No. 269 tot en met 297 (oneven nummers), kadastraal bekend als gemeente ’s-Gravenhage, Sectie C, Nos. 1062 tot en met 1066, 1069 tot en met 1077,1985, 2649, alsmede het gedeelte ter grootte van 15 c.A., afkomstig van het perceel No. 2650, te zamen groot 5 A. 71 c.A., voor f9000,zulks in verband met even tueele verbetering van den verkeerstoestand ter plaatse; aan het Roomsch-Katholiek Ziekenhuis van den Heiligen Joannes de Deo, te ’s-Graven hage, de perceelen, gelegen nabij de Lage Nieuwstraat, kadastraal bekend als gemeente ’s-Gravenhage, Sectie L. Nos. 1140 tot en met 1153, 1128 tot en met 1134, 1136 tot en met 1138, 1318, 1319, 1304 tot en met 1308, 1172 tot en met 1176, 1182 tot en met 1186, 1085, 1086, 1195 tot en met 1204, 1421 tot en met 1423, 1329 tot en met 1331, 9239, tezamen groot 31 A. 89 c.A., benevens de rechten van eigendom als anderszins, welke de Gemeente kan doen gelden ten aanzien van de perceelen, kadastraal bekend alsvoren, in Sectie L. Nos. 1209, 1210 en 1424, te zamen groot 3 A. 3 c.A., zulks voor f 50.000,— aan de Naamlooze Vennootschap M a a ts c h a p p ij tot exploitatie van onroerende goederen „Laan van M e e r d e r v o o r t” het perceel grond, gelegen aan de Steijnlaan, kadastraal bekend als ge meente ’s-Gravenhage, Sectie A.B. No. 3070, groot 3 c.A., voor f 54, 4

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 49