2 1.695 1.911 3.606 J I f De hefting van rechten en leges van stukken van het Bureel van den Burgerlijken Stand, leverde een op brengst op van f 1.484,53, tegen een ontvangst van f 1.370,25 in het vorig jaar. Het bijhouden der Registers van den Burgerlijken Stand en van de Bevolking heeft tot de volgende opmer kingen geleid Getal huwelijken Getal echtscheidingen Opmerkingen omtrent den loop der bevolking GEDURENDE HET JAAR. 2.639 164 1000 1895 1900 1905 21.5 18.5 16.- 13.4 3.485 123 3.608 A. Registers van den Burgerlijken Stand. Het cijfer der geboorten overtrof dat der sterfte met 3.570; voegt men bij dat getal het verschil tusschen het aantal van hen, die zich alhier hebben gevestigd en dat van de naar elders vertrokkenen, ten bedrage van 6.081, dan verkrijgt men eeh toenemend bevolkings cijfer van 9.651. 7.109 266 7.375 22.1 per Sterfte in de gemeente, zon der levenloos aangegevenen De verhouding der sterfte in de na te melden jaren, berekend naar het middencijfer der bevolking van elk dier jaren, was de volgende: in 1885 bijna. 1890 ruim. Getal geborenen in de gemeente: Levend3.624 Levenloos aangegevenen 143 Samen 3.767 n T n n n n n n Vrouwen. Totaal. T) T n n n n Ti In deze ctyfers zijn niet begrepen de cijfers der elders geborenen en overledenen tot de werkelijke bevolking der gemeente behoorende. Mannen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 4