14 10 IX. Gedurende 1915 werden 549 verhuizingen van telephoon- aansluitingen en 728 verplaatsingen van toestellen tot stand gebracht, respectievelijk 50 minder en 68 meer dan in 1914. Verhuizingen, verplaatsingen en andere uitgevoerde werken. In het Haagsche bureau werd het lokaalveld tot 9270, het multipelveld tot 9300 nummers uitgebreid. In verband met het groote aantal aanvragen werd tevens overgegaan tot bestelling van de uitbreiding tot 9600 nummers. Zonder de bediening te bemoeilijken kan verdere uitbreiding van het multipelveld niet plaats vinden. Twee B secties voor het verbindingsverkeer met het Scheveningsche bureau werden overgebracht van tafel 14 naar tafel 21. De op tafel 14 vrijgekomen secties werden ingericht tot A secties, ieder omvattende 200 nummers. Het centraalbureau in de Cornells Jolstraat liet in verband met de beperkte ruimte geen uitbreiding op normale wyze Eenige perceelen, grenzende aan het telephoongebouw in de Hofstraat, werden gesloopt. Daar ter plaatse werden 2 lokaliteiten gebouwd, waarvan het eene betrokken werd door het Kabel- en Storingenbureau, terwyl het andere voor het Magazijn in gebruik werd genomen. De bouw van het bureau aan de Marnixstraat maakte goede vorderingen. Het bureau naderde aan het einde van het verslagjaar zyn voltooiing. De verkoop door de Gemeente aan het Ryk van grond, gelegen aan de Hofstraat, kreeg in 1915 zyn beslag. Ver wezen wordt naar het Raadsbesluit van 22 Maart 1915, goedgekeurd door Gedeputeerde Staten, bij besluit van 6 April 1915 en naar de akte van 23 April 1915, goedgekeurd door den Minister van Waterstaat op 31 December 1915. De overeenkomst tusschen den Staat der Nederlanden en de Gemeente ’s-Gravenhage, onder dagteekening van 27 Januari 1911 gesloten, werd door voornoemde akte als ontbonden beschouwd. XL Centraal-Bureaux. X. Gebouwen. VERSLAG DER GEMEENTE-TELEPHOON.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 512