14 XIII. Storingendienst 15788, 12571 Totaal 3217 15788 C. B. Scheveningen. In de centrale inrichting In de toestellen In de binnen- en buitenleidingen C. B. Haag. In de centrale inrichting In de toestellen In de binnen- en buitenleidingen 217 2065 935 Op 31 December 1915 waren van de 11070 (zie onder 111) 5280 aansluitingen ondergrondsch, waaronder zijn begrepen de 35 verbindingslijnen met het C. B. te Voorburg, 5772 bovengrondsch, terwyl 18 aansluitingen binnen de beide centraal-bureaux waren tot stand gebracht. De toestand der kabelnetten bleek ook in 1915 alleszins bevredigend. De levering van kabels ten behoeve van de uitbreiding van het net werd aan de Felten Guilieaume A. G. te Keulen/Mülheim in opdracht gegeven. Begin Juli werd onder den naam van „Kabelbureau” eene. afzonderlijke afdeeling belast met de verstrekking en de verautwoordingg van de kabeldraden en het uitgeven van de telephoonnummers. Op 13 October werd kabel 24 (315 dubbeldraden) door het inslaan van een piket ernstig beschadigd. Op 13 December bleken eenige draden van kabel 4 (168 dubbeldraden) door beschadiging, waarvan de oorzaak niet meer kon worden opgespoord, gestoord te zyn. Het defecte gedeelte moest worden vervangen. 960 8808 De gemiddelde tijdruimte voor het opheffen der storingen, gerekend vanaf het tijdstip, waarop zij ter kennis van het storingen bureau werden gebracht, bedroeg over 1915 1 uur en 25 minuten, het percentage gestoorde aansluitingen gemiddeld per dag 0.405. In 1915 bedroeg het totaal aantal storingen waarvan 12 VERSLAG DER GEMEENTE-TELEPHOON. 2803’

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 514