51 van J. K r u ij s w ij k, de perceelen grond, gelegen aan de Hoefkade, kadastraal bekend als gemeente ’s-Gravenhage, Sectie L, Nos. 8464 en 8465, te zamen groot 2 H.A. 24 A. 90 c.A., voor f 71.968,en zulks in verband met de volkshuisvesting en de ligging nabij Gemeente-eigendommen aldaar van D. M. P. Bolle e. a. het erfpachtsrecht tot 31 Juli 1934, op grond aan de Prins-Willemstraat en de Hooge Prins-Willemstraat, toebehoorende aan de Gemeente, met de zich daarop bevindende opstallen, bestaande in een winkelhuis, plaatselijk gemerkt Prins van de Naamlooze Vennootschap Bouwgrond- Maatschappij „Hoefkade”, de perceelen grond en watering, zich uitstrekkende van de Hoefkade tot den straatweg van Rijswijk naar Wateringen (Van- Vredenburchweg), met de op die gronden aanwezige boomen en beplanting en de op perceel gemeente Rijs wijk, Sectie B, No. 201, staande bouwmanswoning c. a., een en ander kadastraal bekend als gemeente ’s-Graven hage, Sectie AC, Nos. 21, 28, 173 tot en met 212,215, 218, 220, 222 en 224 tot en met 229 en Sectie A I, Nos. 50, 51 en 378 tot en met 387, en als gemeente Rijswijk, Sectie B, Nos. 199 tot en met 210, 212 en 433 tot en met 435, alles ter gezamenlijke grootte van 43 H.A. 90 A. 43 c.A., voor f 650.000,zulks in verband met de ligging in de nabyheid van gemeente-eigendommen aldaar van de Naamlooze Vennootschap Bouwgrond- Maatschappij „Laak k war tie r”, de perceelen grond, gelegen nabij den Rijswijkschen weg, kadastraal bekend als gemeente ’s-Gravenhage, Sectie A I, Nos. 447, 448 en 327, te zamen groot 14604 c.A., voor f 124.134, en zulks in verband met de volkshuisvesting; van de Naamlooze Vennootschap Bouwgrond- Maatschappy „Duinrust”, een perceel grond, strekkende van de Cederstraat tot de |Abeelstraat, kadastraal bekend als gemeente 's-Gravenhage, Sectie A N, No. 558, groot 30 A. 64 c.A., voor f 33.733,085, zulks voor de stichting van twee openbare lagere scholen;

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 51