INHOUD. 42—43 VI. 68—69 XV. 70-71 XVI. 72—73 XVII. 72—73 XVIII. 74—76 XIX. 77 IV. V. eene den 36—39 40—41 VIL VIII. IX. X. XI. XIII. XIV. 22—23 24—34 I. II. III. 44 45 46—47 46—47 48—49 48—49 50—55 56 Bedrijfsrekening Specificatie van de bedrijfsrekening Verantwoording der buitengewone Ont vangsten en Uitgaven Verlies- en Winstrekening Exploitatie-rekening gewone aansluitingen en particuliere lijnen Berekening van de zelf-kosten van aansluiting met één toestel, naar toestand op 31 December 1915 Exploitatierekening Publieke Stations Rekening „Werken volgens Tarief” Rekening „Werken buiten Tarief”. Rekening „Telephoongids” Rekening „Aanlegkosten” Balans per 31 December 1915 Beknopte inventaris Staat, aan gevende de kosten van aanleg en de daarop toegepaste afschrijvingen Overzicht van de Baten en Lasten over de laatste vjjf jaren Overzicht van de Baten en Lasten over de laatste vijf jaren, berekend per dubbel draad in gebruik op 31 December van het betrokken jaar Overzicht van de financiëele uitkomsten van het Gemeentelijk Telephoonbedrijf vanaf den aanvraag der exploitatie Berekening van het bedrag, waarvoor het Gemeentelijk Telephoonnet c. a. door het Rijk zou kunnen worden overgenomen per 31 December 1913 en van de finan ciëele gevolgen, die daaruit voor de Ge meente zouden voortvloeien Staat, aanwijzende het aantal abonné’s en de jaarlyksche toeneming over de jaren 1903 tot en met 1 Januari 1916. XII. Pagina. Volg nummer.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 520