I 14 30 LASTEN. 1914. f 33.280,91 f 36.000,— 2.432,15s 2.000 3.538,68 4.849,985 3.000, 10.860,31 6.646,91 716,14 342,26 342,26 1.139,02 5 1.119,97s 1.500,- f 94.120,59s f 92.442,26 I 32.385,12s 2.800,— 100,- 200,— 2.312,69s 2.332,83s 676,52s 3.516,98s 774,07s 218,29 951,93 263,57 1.300,— 2.000,— 1.200,— 100,— fl 10.097,93s 9.184,80 854,19 3.040,62 1.923,86 720,33 3.469,66s 1.061,07s 191,15 1.093,44 427,75 1.999,90 58,50 3.752,63 650,67s 142,09 2.185,35 78,— 1.897,91 2.162,70 211,81 3.000,— 1.500,— 1.500,— 1.000,— 300,— I Art. VII. Algemeene onkosten. 1. Jaarwedden Directie Technischen dienst 2. Jaarwedden tieven dienst 1915’ en If 31.908,98s Administra- 28.944,72 3. Tijdelyke hulp Technischen dienstL 4. Tijdelijke hulp Admini- stratieven dienst L 5. Vergoeding voor extra werk I 6. Ziektegelden werklieden L 7. a. Verlofgelden werklieden 9 b. Verlofgelden werklieden ingevolge het Mobili- satiebesluit 8. Bijdrage in het fonds voor ongevallenrisico 9. Kleedingstukken voor werk lieden en beambten 10. Huur dienstwoningen 11. Pensioenen 12. Reis- en verblijfkosten 13. Boeken en Tijdschriften 14. Tramgelden Technischen dienst 15. Huishoudelijke benoodigd- heden en waschgeld 16. Druk- en bindwerk 17. Bureau- en teekenbehoeften 18. Schrijfmachinebehoeften 19. Vrachten, porti en tele grammen 20. Zegel- cn legesgelden Over te brengen VERSLAG DER GEMEEN’TE-TELEPHOOK 34.000,— T) n n n n n n n n r> r> n n n n r> 600,— 5 Begroot. I Werkelijk.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 528