52 doortrekking van de Lekstraat: 'A van L. J. van Zwijn dr egt e. a., drie huizen, plaat selijk gemerkt Nos. 34/36, 38/40 en 42/44, kadastraal bekend alsvoren in Sectie R. Nos. 2074, 2075 en 2076, gelegen aan de Lekstraat, te zamen groot 3 A., voor f 18.450,— van de Naamlooze Vennootschap „K o n i n k 1 ij k e ’s-Gravenhaagsche Cementsteen fabriek voor heen firma M. Elfring en Zoon”, het perceel, ka dastraal bekend als voren in Sectie R. No. 2233, gelegen ten Noordoosten van den Zuid-Oost Buitensingel, groot 1 A. 43 c.A., voor f 4000, van A. Krul Jzn. het erfpachtsrecht deels tot 31 December 1959 en deels tot 30 Juni 1963, op grond aan het Kolenwagenslag, met de zich daarop bevindende woonhuizen, plaatselijk genummerd 249 en 251, bok kinghangen enz., kadastraal bekend als gemeente s-Gra venhage, Sectie A. H. No. 1342, 1344, 1345 en 1346, te zamen groot 4 A. 60 c.A. voor f 12.500,zulks in verband met den bouw van arbeiderswoningen aldaar; Willemstraat No. 6 en in een huis, plaatselijk gemerkt Hooge Prins-Willemstraat No. 2, kadastraal bekend ge meente ’s-Gravenhage, Sectie A. G. No. 2046 en 2048, te zamen groot 115 c.A., voor f8200,zulks in verband met den aanleg van den verkeersweg Prins-Willem straat—Badhuiskade Voor de rerbreeding en van Th. J. Leen en, de perceelen, kadastraal bekend als gemeente ’s-Gravenhage, Sectie R. No. 2234, 1962 tot en met 2027, gelegen nabij den Zuid-Oost Buitensingel, te zamen groot 33 A. 3 c.A. voor f 105.000, van M. van der Toorn Jzn. e. a. het erfpachts recht op grond, toebehoorende aan de gemeente, gelegen ten Zuid-westen van het Afvoerkanaal in de Westduinen, kadastraal bekend als gemeente ’s-Gravenhage, Sectie A. R. No. 250, 251 en 252, samen groot 6 A. 42 c.A., voor f 500,zulks in verband met den bouwr van ar beiderswoningen aldaar;

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 52