f 53 Ruiling werd aangegaan met de Naamlooze Vennootschap „Princesse Schouw burg", w’anrbij deze aan de gemeente ’s-Gravenhage in eigendom afstaat: de oppervlakten grond, gelegen aan het Korte Voor hout en de Princessegracht, te zamen groot ongeveer 45 c.A., en uitmakende gedeelten van de perceelen, kadastraal bekend als gemeente 's-Gravenhage, Sectie E. Nos. 1929, 1930 en 943, en waarbij de Gemeente aan die Naamlooze Vennoot schap in eigendom afstaat: van de Naamlooze Vennootschap „M a a t s c h a p p ij tot Exploitatie van onroerende goederen de Vrede’’, gevestigd te ’s-Gravenhage, de perceelen, ka dastraal bekend alsvoren in Sectie R. No. 2840, groot 68 C.A., No. 2841, groot 68 c.A., No 3131, groot 35 c.A., No. 8855, groot 16 c.A., No. 8857, groot 26 c.A., No. 6955, groot 69 C.A., No. 6954, groot 45 c.A., gelegen aan en nabij de Lekstraat, voor f 24.000, van de Vereeniging „Christelijke Volksbond”, te ’s-Gravenhage, het perceel, kadastraal bekend als voren in Sectie R. No. 8843, groot 15 A., gelegen ten Noordoosten van de Zuidwestelijke rooilijn van den ont worpen, door de verbreeding en doortrekking van de Lekstraat te verkrijgen verkeersweg, voor f 23.750, van de Naamlooze Vennootschap „Naamlooze Vennootschap Dordrechtsche Asphalt- fabriek voorheen Roodenburg en Co”, de perceelen, kadastraal bekend alsvoren in Sectie R. No. 844, groot 67 c.A., No. 845, groot 26 c.A., 846, groot 26 c.A., 847, groot 26 c.A., 848, groot 41 c.A., 849, groot 34 c.A. en 1763, groot 39 c.A., gelegen achter den Zuid- Oost Buitensingel, voor f 12.080, van de Naamlooze Vennootschap „Bouwgrond- M a a t s c h a p p ij W ij k VII”, gevestigd te 's-Graven- hage, de perceelen, kadastraal bekend alsvoren in Sectie R. No. 7379, groot 1 A. 44 c.A. en No. 7381, groot 84 c.A., voor f 1140,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 53