H i 54 de oppervlakte grond, gelegen aan de Prinsessegracht, groot ongeveer 1.30 d.M2. en kadastraal bekend als ge meente ’s-Gravenhage, Sectie E. ongenummerd, open bare straat. de Naamlooze Vennootschap „De Bataafsche Pe tr oleum-Maatsc happ ij”, waarbij deze aan de ge meente ’s-Gravenhage in eigendom afstaat: twee perceelen grond, ter gezamenlijke grootte van 1 Are 41 c.A., getrokken bij de Carel van Bijlandtlaan en uitmakende die gedeelten van het perceel, thans kadastraal bekend als gemeente 's-Gravenhage Sectie X. No. 486, welke vroeger deel uitmaakte van het per ceel No. 459 derzelfde Gemeente en Sectie, en waarbij de Gemeente aan die Naamlooze Vennoot schap in eigendom afstaat: een perceel grond, ter grootte van 1 c.A., gelegen aan de Carel-van-Bylandtlaan en uitmakende dat gedeelte van het perceel, thans kadastraal bekend als gemeente ’s-Gravenhage, Sectie X, No. 485, hetwelk vroeger deel uitmaakte van het perceel No. 422 derzelfde Gemeente en Sectie; de N ederd uitsch-Hervormde Gemeente te Scheveningen, waarbij deze aan de gemeente ’s-Gravenhage in eigendom afstaat: een perceel grond, gelegen aan het Gevers-Deynoot- de Naamlooze Vennootschap „Maatschappij tot Exploitatie van den goederenhandel voor heen onder de Firma L. A. en F. L. Katten burg en Co., gevestigd te Amsterdam, waarbij deze aan de gemeente ’s-Gravenhage in eigendom afstaat: de oppervlakten grond, gelegen aan de Spuistraat en het Spui, te zamen groot ongeveer 17 M2., en uitmakende gedeelten van de perceelen, kadastraal bekend als ge meente ’s-Gravenhage, Sectie II. Nos. 1933 en 1545, en waarbij de Gemeente aan die Naamlooze Vennoot schap in eigendom atstaat: de oppervlakte grond, gelegen aan de Spuistraat en Spui, tezamen groot ongeveer 0,20 M2., deel uitmakende van de perceelen, kadastraal bekend als gemeente ’s-Gra venhage, Sectie H. No. 1946 en 2049; at

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 54