r 55 Eene overeenkomst werd aangegaan: met H. de Mol van O 11 e r 1 o o, betreffende het bouwen van een gemeenen scheidingsmuur, het dempen plein, kadastraal bekend als gemeente ’s-Gravenhage, Sectie V, No. 759, groot 9 A. en waarbij de Gemeente aan de Nederduitsch-Her- vormde Gemeente in eigendom afstaat: een perceel grond, gelegen op den noord-westelijken hoek van den Nieuwen Duinweg en de Nieuwe Parklaan, kadastraal bekend als gemeente 's-Gravenhage, Sectie V, No. 3654, groot 14 A., 90 c.A.; zulks tegen toegift van de gemeente 's-Gravenhage van f 7000, de Firma deze aan afstaat: de oppervlakten grond, te zamen groot ongeveer 5 d.M2. gelegen vóór en deel uitmakende van perceel Wagen straat No. 12/14, kadastraal bekend als gemeente 's-Gravenhage, Sectie H., No. 1880; de oppervlakte grond, groot ongeveer 16.09 M2., ge legen vóór perceel Spuistraat No. 11, kadastraal bekend als gemeente 's-Gravenhage, Sectie H, No. 1879 gedeeltelijk; en waarbij de Gemeente aan bovengenoemde Firma in eigendom afstaat: de oppervlakten grond, gelegen vóór de perceelen Wagenstraat Nos. 12 en 14, te zamen groot ongeveer 1.05 M2., kadastraal bekend als gemeente's-Gravenhage, Sectie H, No. 2023; Vrouwe Mr. A. J. E. A. Bik, geboren A. H. Enger, waarbij deze min de gemeente 's-Gravenhage in eigendom afstaat: een perceel villaterrein, kadastraal bekend als gemeente 's-Gravenhage, Sectie N, No. 6495, groot 17 c.A. en 2 c.A. grond, kadastraal bekend alsvoren, Sectie N, No. 6493 gedeeltelijk; en waarbij de Gemeente aan Vrouwe Bik voornoemd in eigendom afstaat: een perceel villaterrein, kadastraal bekend als ge meente 's-Gravenhage, Sectie N, No. 6496, groot 19 c.A. „Scheurleer en Zoonen, waarbij de gemeente 's-Gravenhage in eigendom

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 55