15 3 Ongevallen. In het afgeloopen jaar kwamen onder het personeel 14 ongevallen voor. De getroffenen konden in totaal 67 dagen hunne werkzaamheden niet verrichten. Door de Rijksver- zekeringsbank werd f 66,18 uitgekeerd. 2.000,— 1.200,— 1.200,— 1.200,— 1.390,— 1.250,— 1.250,— 1.150,— 1.150,— 1.100,— 1.200,— 750,— 700,— 650,— H. G. van Harrevelt, Directeur S. Douma, Keuringsveearts Dr. H. C. F. L. Warnecke, Keuringsveearts J. Polder, Administrateur-Boekhouder H. A. F. Könings, Kassier 2e klasse H. L. Kooper, Magazijnmeester 2e klasse J. P. A. M. Ohr, Hoofdopzichter A. Cortel, Machinist le klasse P. W7. Otterspoor, Machinist le klasse J. J. Duran, Machinist le klasse B. M. de Vries, Technisch-opzichter 2e klasse C. Kooyman, Opzichter 2e klasse L. van den Burg, Opzichter 2e klasse J. Kroon, Opzichter 2e klasse F. W. E. Bötticher, Opzichter 2e klasse W. Groenendijk, Opzichter 2e klasse. B. Holtrop, Hoofdportier-Controleur D. Houthuysen, Magazynbediende J. Aarssen, Bode G. H. Nyhof, Laboratoriumbediende Straffen. Aan de werklieden werd het volgende aantal straffen opgelegd 1 niet eervol ontslag, wegens het zich toeëigenen van vet, 1 voor dronkenschap, 1 wegens misleiding van een opzichter, 38 voor te laat komen, 16 voor niet of verkeerd prikken op het tydregistreer- toestel. In drie gevallen is een beroep gedaan op het scheidsge- recht met gevolg, dat de opgelegde straf in één geval bleef gehandhaafd, in één geval werd gewyzigd en in één geval Lzz OverledenJ. P. Broekema, werkman 2e klasse, 25 Mei 1915. Aan de weduwe is pensioen en eene uitkeering, krachtens art. 40 van het werkliedenreglement, verleend. f 5.000,— 2.550,— 2.375 2.300,— 1.450,— 1.150,— VERSLAG VAN HET OPENBAAR SLACHTHUIS. n n T) V n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 566