15 4 IV. Keuringsdienst. Het personeel van den keuringsdienst onderging in 1915 geen veranderingen, terwyl de dienst, geheel op dezelfde wijze werd uitgevoerd als in het vorige jaar. De keurmeester, die sedert Augustus 1914 in militairen dienst was, werd in den loop van het jaar met verlof gezonden en kon dus zyn dienst hervatten. Echter slechts voor een zeer korten tyd, daar hij tengevolge van ziekte eenige maanden in een sanatorium moest verblyf houden, zoodat hy voor het einde van het jaar nog niet was teruggekeerd. Daarom kon ook dit jaar de surveillance van de slagerswinkels niet zoo plaats hebben, als wel gewenscht was. Moeten toch normaal per jaar ongeveer 20.000 bezoeken by de verschillende slagers worden gebracht, in het afgeloopen jaar bedroeg dit aantal slechts 13.412. Wat betreft eenige veelvuldig by de keuring aangetroft'en ziekten van de slachtdieren, welke meer in het bijzonder Het onderhoud van gebouwen en inrichtingen geschiedde ook dit jaar op zeer voldoende wyzebijzonderheden vallen daarby niet op te merken. Het eenige gebouw, hetwelk niet meer in goeden staat bleek te verkeeren, was het koelhuis en wel meer speciaal het dak daarvan. Op de cementzoldering der bovenverdieping was een z.g. houlcementen dak geplaatst, op houten ondersteuningen Dit ondersteuningswerk rust dus op een cementvloer, terwyl daarop ter meerdere isolatie van de ondergelegen koel ruimte een laag van 20—40 c.M. dikte z.g. puimsteenzand lag. In deze laag nu is vocht neergeslagen door de vrij lage temperatuur van de onderliggende ruimte; door gebrekkige ventilatie (alleen openingen in het bovendak, niet in de zijwanden) droogde dit vocht niet op. Het gevolg hiervan was rotting van het onbeschermd en ongepraepareerd in het fijne grint geplaatste hout. Hierby gevoegd een infectie van zwammen, die op vochtigen bodem welig tierden, werd een en ander oorzaak van totale destructie van alle steun balken en van de bebording van het dak. Het was zoo erg, dat er aan partiëele reparatie niet te denken viel. Daarom werd besloten het geheele houten dak te vervangen door een waterdicht afgedekte betonlaag, gelegd onmiddellyk op de eigenlijke bedekking van het koelhuis. Einde 1915 was dit werk nog niet afgeloopen. III. Toestand van gebouwen en inrichtingen. VERSLAG VAX HET OPENBAAR SLACHTHUIS. J

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 567