15 I 16 i VERSLAG VAN HET OPENBAAR SLACHTHUIS. Vleeschverbruik in 1915. VI. In K.G. (gedeeltelijk geschat). Diersoorten. Vernietigd. Verbruikt. Totaal. Geslacht. 22.170 'l2 6.160.500 1.203.342 7.363.842 Runderen 478.473 502.123 23.650 Paarden 286.350 215.773 2.833 1.324.635 1.327.468 Kalveren 1.166.560 160.908 4.156.680 3.872.620 4.162.117 5.437 Varkens 289.497 187.435'/, 12.971'/, 586 Schapen 175.050 7.792 7.865 73 Geiten 593 7.272 13.551.4361/, 54.749'/, 13.496.687 11.668.352 1.883.084'/2 Ingevoerd. Indien men aanneemt, dat de bevolking van ’s-Graven- hage in het jaar 1915 bestond uit 316.861 inwoners, welk cijfer werd bereikt op 1 Juli 1915, en men rekent het ver bruik van toebereid vleesch: gerookte hammen, worst enz., wat niet aan het slachthuis behoeft gekeurd te worden, gelyk te zyn aan den uitvoer van vleeschartikelen, in hoofd zaak spek, de belangrijke invoer van vleesch per postpakket buiten beschouwing gelaten dan verkrygt men over het atgeloopen jaar een vleeschverbruik per hoofd van 42,59 K.G. Niettegenstaande het aantal slachtingen is toegenomen, werd per hoofd minder vleesch gebruikt dan in 1914. Uit de weegkaartjes bleek toch, dat het gemiddeld slachtgewicht van runderen en vooral van varkens aanmerkelyk lager moest worden geschat. De hooge vleeschpryzen zullen ook wel tot dien achteruitgang hebben bygedragen. 7.341.671'/, 188.021'/,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 576