15 23 XL Diverse verhuringen. Huiden l okalen Accijnskantoor met verificatieruimte. Cantine. Kleine kantoorlokalen. Verhuurd zjjn 5 lokalen, die in 1915 opbrachten f 313,22. Grond. Ijsfabriek. XII. Aan het Kijk is ten gebruike afgestaan een gedeelte van het keurgebouw, met de daarbij behoorende overdekte ruimte, waarvoor f 600,— per jaar wordt betaald. Op 31 December waren in gebruik 6 groote en 7 kleine lokalen; aan huur is ontvangen f 2.079,15. Aan grond is verhuurd 300 M2. voor het bewaren van varkenshaar in de open lucht en 18.5 M2., waarop houten opslagplaatsen zijn gebouwd. De huuropbrengst hiervan was f 152,19. Hoofdzakelyk is het toe te schrijven aan den minder war men zomer, dat in het afgeloopen jaar de ysverkoop niet toenam, doch 49 337’/2 K.G. minder bedroeg dan de omzet in 1914. Ook de oorlogstoestand oefende geen gunstigen invloed op het ysverbruik uit. Van de cantine werd geregeld gebruik gemaakt, het bezoek kon echter drukker zyn. Het automatisch telefoontoestel, in de cantine geplaatst, bleef in de behoefte voorzien. VERSLAG VAN HET OPENBAAR SLACHTHUIS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 581