15 25 Verkoop van bloed en mest. Aangezien de slagers van begin October 1915 af het bloed der slachtdieren op coöperatieven grondslag verkoopen, ver minderde de hoeveelheid bloed, ter beschikking van het Slachthuis gelaten en dus ook de inkomst uit den verkoop daarvan verkregen. De totale opbrengt van bloed en mest bedroeg f 1066,20. Bewaarloon. Voor het bewaren van geslachte dieren, vleesch, vet en afval, langer dan 24 uur, werd ontvangen f 941,35. Afkeurbewijzen Tegen betaling van f 0,10 per stuk zijn aan belangheb benden 2041 afkeurbewijzen verstrekt geworden. Duplicaat-bewijzen van toegang. üitgereikt zyn 281 duplicaat-toegangskaarten, waarvoor f 0,10 per stuk in rekening is gebracht. 4 10 1 .’>1 Weegbriefjes. Behalve het gebruikelijke weegkaartje. werden voor levend gewogen varkens 97 weegbriefjes afgegeven, waarvoor f 0,05 per stuk is ingevorderd. Schoonmaken der koelcellen. Door het personeel van het Slachthuis zijn, voor rekening der huurders, 102 koelcellen schoongemaakt. Hiervoor werd f 0.50 per cel betaald. Duplicaat-bons. Berekend a f 0,10 per stuk, zyn uitgeschreven 11 dnplicaat-Slachtbous. Stalbons. Keurbons. Ijsbon. Weegkaartjes. Badinrichting. Als zuinigheidsmaatregel is in het afgeloopen jaar de inrichting voor de gebruikers van het Slachthuis slechts één dag per week beschikbaar gesteld; deze beperking in aanmerking genomen, werd er nog veel gebaad. Aan 107 personen, niet in dienst van het Slachthuis, is, tegen ver goeding van f 0,10, een baddoek en zeep verstrekt. VERSLAG VAN HET OPENBAAR SLACHTHUIS. n n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 583