I 15 28 REKENING van het Openbaar Slachthuis over 1915. - Naar aanleiding van de rekening van het Openbaar Slacht huis over 1915 hebben Burgemeester en Wethouders de eer het volgende op te merken: Het nadeelig saldo over 1915 bedraagt f 44.612,45 tegen f 48.164,48 over 1914, dus f 3.552,03 of ruim 7,3 minder. Deze uitkomst (f 13 681,97 minder verlies dan geraamd was) is evenals het vorige jaar in hoofdzaak toe te schrij ven aan de meerdere opbrengst der slachtgelden. Het aantal slachtingen is onder de tegenwoordige omstandigheden grooter dan anders, doordat vele vreemdelingen in de Ge meente verblijven en het garnizoen aanmerkelijk is uitge breid, terwijl bovendien een aantal dieren voor uitvoer naar het buitenland en vele varkens voor de omliggende plaatsen werden geslacht. Het totaal der Baten wijst rond f 13.600 of ruim 5 meer aan. Artikel I, „Opbrengst Slachthuis” steeg met rond f 12.100, of bijna 6%. Meer brachten op: „Slachtgeld” rond f 7.300, of bijna 4t/1%, „Stalgeld” rond f200, of ruim 4%, „Keurloon” rond f 200, of ruim 1 „Weegloon” rond f 3.000, of ruim 3O°/o, „Huur” rond f 900, of bijna 28% en „Verschillende inkomsten” rond f 500, of ruim 16%. Artikel II „Opbrengst Koelhuis” vermeerderde met rond f 3.200, of ruim 14%, wat hoofdzakelijk veroorzaakt werd doordat meer cellen per maand en een grooter deel van het bovenkoelhuis verhuurd werden. Artikel III „Opbrengst IJs” verminderde als gevolg van den minder warmen zomer met rond f 1.100, of bijna 4%. De Lasten bedroegen rond f 10.100, of ruim 3 meer. In hoofdzaak zijn gestegen: Artikel I .Exploitatiekosten Slacht huis” rond f' 1.000, of ruim 3%, Artikel IV „Onderhouds kosten” rond f 3.200, of ruim 28%, Artikel V „Algemeenc onkosten” rond f 10.000, of ruim 14%. Daarentegen werd minder gevorderd voor: Artikel II „Exploitatiekosten Koel huis” rond f 700, of ruim 3'/j Artikel III „Fabricatie- kosten van het ijs” rond f 1.500, of ruim 13% en Artikel VI „Renten” rond f 2.400, of ruim 2 De exploitatie van het Slachthuis leverde een winst op van rond f 14.200, dat is rond f 3.200, of ruim 29 meer dan het vorige jaar. VERSLAG VAN HET OPENBAAR SLACHTHUIS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 586