15 15 1.543.060,19 395.467,63 178.128.03 35.051,67 15.259,77 420.409,23s 167.522,45 30.631,39 3.600,— 1.735,90s 7,78 f f n 2.480.475,12 156.366,13 22.898,75 790,— 42 43 HET OPENBAAR SLACHTHUIS. VERSLAG VAN BALANS PER IX. Boekwaarde. SCHULDEN. BEZITTINGEN. 91.875,54s f f i 959,88 f 2.480.475,12 f 2.724.515,36 f 244.040,24 I 27.403,34 110.824,115 n f 215,26 3.234,65s f 68,62® Saldo verlies 1915 f 2.666.833,56s T» n Diverse voorraden Geld en geldswaarden Gezien De Directeur, H. G. van Harrevelt. Aanschaflings- waarde. Afge- i schreven. n n n d 1.451.184,64® 395.467,63 3.303,28 44.612,45 De Administrateur-Boekhouder, J. Polder. pensionneering der l en weezen f 16.585,97s 556.221,86s 10.605,58 4.420,28 1.326,20s 135.812,63 voor i en weduwen Gebouwen Grond en plantsoenen. Rioleering, bestrating en losplaatsen Lucht- en smalspoor Afrastering, muren en ijzeren hekken. Diverse inrichtingen - Kortingen Pensioenfonds (nog af te dragen) Bijdrage in de kosten Gemeenteambtenaren over 1915 (geschat). Wedden mog te betalen) Boetenfonds Kapitaal Gemeente ’s-Gravenhage Gemeente ’s-Gravenhage Diverse Crediteuren Crediteuren-waarborgsommen trvoor weduwen en weezen 1.031,80® 109.000,— 20,31 700,— 72,- 83,18 2,50 129,58 f 2.666.833.56 Kas Kas onder den Gemeenteontvanger Zegels Effecten in onderpand Couponboekjes H.T.M Gereserveerde onkosten: Brandverzekeringspremie (vooruitbet.) Saldo rekening-courant (Rykstelefoon). Loonen (betaald voor dienst 1916) Vorderingen Debiteuren Kortingen pensioenfonds voor weduwen en weezen (nog in te houden) VERSLAG VAN HET OPENBAAR SLACHTHUIS. 31 DECEMBER 1915.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 597