Byiage 16 Personeel. Op deu 31sten December bestond het personeel uit: Scheepvaart. VERSLAG omtrent de exploitatie der Visschers- haven over het dienstjaar 1915. Op den Isten Januari 1915 lagen in de haven: 57 loggers, 22 bommen, benevens 14 schokkers, 17 garnalen booten en vletten, 5 sleepbooten, 1 motorreddingboot, 1 lich ter en 2 baggervaartuigen met 4 bakken. Van deze vaartuigen vertrokken 10 loggers ter trawl- visscherij, waarvoor het eerste vaartuig den 19den Januari de haven verliet. Dit vertrek ging met moeilijkheden ge- j aar wedde f 4000. 1875.— 1400.— 850. 1700.— 850.— 850. De chef van dienst ontvangt vergoeding wegens gemis van vrije woning, bovendien vrij vuur, licht en bovenkleeding. De boekhouder f 200.voor Kassier swerkzaamheden, bovendien evenals de 1ste klerk f 25.per jaar voor even- tueele kasverschillen. De havenbedienden genieten vrije bovenkleeding, terwijl de havenbediende-keetknecht bovendien in het genot is van vrije woning, vuur en licht, welke emolumenten hem zijn toegekend als vergoeding voor het naast zijne betrekking verrichten van conciergediensten. Wegens ziekte werden totaal 42 dagen verzuimd. Het be drag over het tijdperk der ziekte uitbetaald bedroeg f 104.66. Een directeur boekhouder le klerk h a venbediende-keetk nech t ehef vau dienst drie havenbedienden, ieder havenbedienden-seinwachter, ieder

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 600