16 16 2 VEKSLAG DEK VISSCHEKSHAVSK. 99 99 99 99 99 99 99 99 99 paard, daar liet vaartuig over.de geheele buitenhaven over den grond werd getrokken; het was alleen te danken aan het feit, dat het door twee sleepbooten gesleept werd, dat het niet in de buitenhaven bleef vastzitten. Een zestal vaartuigen kwam uit andere havens om voor de trawlvisscherij uitgerust te worden. Aan deze visscherij, welke den 5den Juni eindigde, werd, wegens het mijnen gevaar, slechts deelgenomen door 24 loggers, welke 324 reizen op de haven maakten, waarvan: 30 25 23 24 1 logger 20 reizen 1 19 3 18 5 16 3 14 15 23 22 6 loggers 13 reizen. 1 12 1 10 1 7 2 1 Totaal kwamen voor dat doel van andere havens: 59 loggers en 6 bommen, deze getallen waren voor 1914 1913 1912 1911 Bovendien maakte een. door een Scheveningsche reederij aangekochte stoomtrawler 10 reizen op de haven. Van de loggers, welke aan de trawlvisscherij deelnamen, behoorden er 21 aan Scheveningsehe reederijen en drie in andere havens thuis. In 1914 werd de trawlvisscherij uitgeoefeud door 103 vaar tuigen, welke 1355 reizen op de haven deden. Een 27-tal loggers ankerde vóór de haven, de visch werd met een roeiboot aan de markt gebracht De trawlvisscherij was, niettegenstaande de schepen later uitgingen dan in gewone omstandigheden, vrij loonend. De visch was steeds hoog in prijs en de vangsten waren bevredigend, zoodat meestal een goede besomming gemaakt werd. Enkele schepen bereikten aan het einde der visscherij een totale besomming van zes duizend gul den, terwijl er meerdere waren, die tusschen de vier en vijf duizend gulden kwamen. De weersgesteldheid was over het algemeen gunstig met veel Westenwinden. Den 23sten Februari kwam reeds het eerste vaartuig, hetwelk elders overwinterd had, naar hier om uitgerust te worden voor de haringvisscherij.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 601