16 310 385 224 242 van de Het vraagstuk steeds niet opgelost. Wel dat onderstaande oorzaken daarop van grooten invloed zijn geweest haven binnen dan in andere jaren. Hoewel het moeilijk is daarvan de juiste oorzaak aan te wijzen, vermeen ik toch, 1914 1913 1912 1911 buitenhaven is nog 1. Dat het aantal stalen loggers (bet z.g. Franseh model) een belangrijke uitbreiding had ondergaan, en deze schepen, door hun mindere diepgang, meer geschikt zijn voor de Scheveningsche haven. 2. Als tweede factor vermeen ik, dat niet onvermeld mag blijven, dat door de groote vraag van Duitschland naar harig, waardoor Scheveningen letterlijk overstelpd werd met vraag naar haring tegen cassa-betaling, het den reeders dit jaar even gemakkelijk was de haring te Seheveilingen als elders onder gunstige voorwaarden te verkoopen. Uit den aard der zaak had deze omstandig heid invloed op het aandoen der haven. 3. Ten derde mag het gunstige weder, waardoor het aan doen der haven ondanks den meer of minder gunstigen toestand van de diepte der buitenhaven, als een belang rijke factor beschouwd worden. Gedurende het geheele haringsseizoen kwamen 5 stoom trawlers met haring, 522 loggers en 37 bommen met hunne vangsten in de Scheveningsche haven. Wat het getal bommen betreft, zij bier opgemerkt, dat het aantal niet ieder jaar vermindert, doordat deze vaar tuigen in grootere getale in andere havens binnenloopen, doch dit feit vindt uitsluitend zijn oorzaak in de omstan digheid, dat deze vaartuigen geleidelijk uit de vaart worden genomen; met recht mag verwacht worden, dat binnen een zeer kort tijdsverloop, dat ik meen te kunnen stellen op 3 jaar, dit soort vaartuigen tot het verleden zullen be- hooren. Tegen de 564 liaringvaarders, welke in deze haven binnen liepen, maakten 524 Scheveningsche vaartuigen van andere havens gebruik. Niettegenstaande dus slechts de helft der vloot van deze haven gebruik maakte, was de vooruitgang toch niet onbelangrijk, wat blijkt uit onderstaand staatje: 5 stoomtrawlers, 522 loggers en 37 bommen in 1915. 62 121 135 181 diepte der mag geconstateerd worden, dat 4 1 VERSLAG DER VISSCHERSHAVEN. 99 99 99 99 99 99 99

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 603