6 16 1912 1911 1913 Vaartuigen. 1915 1914 1 4 1454 151 3938 1276 75 1 1111 181 3100 1536 72 1768 96 3545 1060 78 1 740 227 4090 2086 91 16 968 44 3899 1274 61 293993 M3. 443798 M». 390987 M3. 286558 M3. 272219 M3. VERSLAG DER VISSCHERSHAVEN. Stoomtrawlers Loggers Bommen Schokkers. Garnalenbooten. Andere vaartuigen. Totaal netto inhoud Deze vaartuigen maakten gezamenlijk 3899 reizen op de haven, terwijl 22 vletten en garnalenbooten gedurende het voorjaar en voor zoover de weersgesteldheid het toeliet, dagelijks ter vischvangst gingen. Het grootste aantal schokkers, dat op een etmaal binnen kwam. bedroeg 66 en wel op den 28sten Augustus. Bovendien oefenden de SCH. 7 en IJM. 218, twee kleine loggers, de kustvisscherij uit. Zij deden gezamenlijk 51 reizen op de haven. Met 3 loggers en 13 bommen, welke in de haven lagen, werd gedurende het geheele jaar het bedrijf niet uitge oefend; van deze vaartuigen werden 2 loggers en 8 bom men naar andere havens gesleept. In het geheel kwamen hier binnen. Van de geheele Scheveningsche vloot, bestaande uit: 3 stoomtrawlers, 262 loggers en 17 bommen, lagen op 31 December 86 loggers en 9 bommen in de haven om te overwinteren of om uitgerust te worden voor de trawl- visscherij. Voor deze visscherij waren in December reeds 1 stoomtrawler en 4 loggers uit de haven vertrokken, ter wijl 1 stoomtrawler en 7 loggers met mooie vangsten de haven binnenliepen. Voldoend baggermateriaal was gedurende het geheele jaar in de haven aanwezig. Het baggerwerk voor rekening van het Rijk en dat, hetwelk voor rekening is der Gemeente, is thans in handen van een aannemer. Op den 24sten Februari te 5 u. 45 m. strandde de schokker SCH. 42, bezuiden het ververschingskanaal. De motorred- dingboot met volledige bemanning lag spoedig gereed, doch behoefde geen dienst te doen, daar het vaartuig zoo hoog op het strand sloeg, dat de 3 opvarenden het wrak

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 605