16 r 7 VERSLAG DER VISSCHERSHAVEN. Mistsignaal. Sleepdienst. 24 maal werd het toestel in werking gesteld, terwijl het bovendien dagelijks een korten tijd tér beproeving blies. Het toestel werkt uitstekend en is voor de scheepvaart van zeer veel belang. geniakkelijk konden verlaten. Een deel van het redding- personeel was op de strandingsplaats aanwezig. Op den 6den April n.m. 5 u. 30 m. rapporteerde de kust wacht, dat bericht was van Hoek van Holland, dat een ballon, waarschijnlijk een verkenningsballon, dwars van Kijkduin over water dreef en vaartuigen ter redding wa ren uitgezonden. Er stond een harde wind uit het Zuid westen, weinig zee, doch een harde vloed. De motorreddingboot vertrok onmiddellijk en voer in Westelijke richting. Nadat de boot vertrokken was, kwam bericht in, dat de ballon dwars van Scheveningen en ver volgens bij den Wassenaarschen Slag werd waargenomen. Hieruit bleek dus, dat zij met groote snelheid in Noorde lijke richting wegdreef. De motorboot keerde na ruim een uur in zee geweest te zijn onverrichterzake terug, de ballon had zij niet gezien. Op den 9den Juni maakte Z.K.H. de Prins der Neder landen met een gevolg van zes personen een tocht van eenige uren met de motorreddingboot. Op den 7den September kwam de logger SCH. 141 voor de haven met de bemanning van de verongelukte bom SCH. 316. Met de motorreddingboot werd een der gewonde matrozen van boord gehaald. Een geneesheer van den Gemeentelijken Geneeskundigen Dienst, die dadelijk was opgeroepen, en een ziekenverpleger maakten de reis mede. Daar de logger zwaar slingerde, werd een baar gebruikt, waarop de gewonde werd gebonden. Een viertal keeren kwam een vaartuig binnen met de gele vlag in top, nadat de quarantaine-dokter een onder zoek had ingesteld, mochten de patiënten vervoerd worden en werd verbinding met den wal toegestaan. Het in het contract, aangegaan bij Raadsbesluit van 20 December 1909, vastgestelde aantal sleepbooten was ruim aanwezig. Daarmede werd naar mijne meening de sleep dienst naar behooren waargenomen. Behalve een schrif-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 606