L 16 r 8 Seininrichting. Scheepshellingen. Dwarshellingen. - M. buiten de havenhoofden gevonden laatste door den Rijkswaterstaat ver- Met de 5 in exploitatie zijnde hellingen werden in het geheel 209 loggers, 57 bommen en andere vaartuigen ge- hellingd. Met het aanwezige materiaal kon voldoende in de behoefte worden voorzien. telijk bij mij ingediende klacht, waarvan ik de billijkheid niet kon erkennen, kwamen geen andere klachten in. Wel is het mij bekend, dat de eischen, welke de reeders en schippers in vele gevallen stellen, grooter zijn, dan van een concessionnaris met billijkheid geëischt kunnen worden. Bij Raadsbesluit dd. 30 December 1915 werd aan Burge meester en Wethouders machtiging verleend om de loo- pende overeenkomst met de Naamlooze Vennootschap „L. Smit en Co.’s Sleepdienst” in zake het uitoefenen van den sleepdienst ten behoeve van de Visschershaven met ingang van 31 December 1916 te doen eindigen. De technische leider der N.V. „Seheveningsche Scheeps bouw -Maatschappij”, welke maatschappij van de Gemeente in huur heeft 2040 M. grond en de daarvoor gelegen 60 M. dwarshelling voor het bouwen van visschersvaartuigen, verschafte de volgende gegevens: 7 nieuwe stalen loggers werden in den loop van 1915 ge bouwd en met goed gevolg te water gelaten. Voor een tweetal schepen was de kiel al weder gelegd, terwijl buiten deze beide schepen nog een viertal loggers besteld waren, wrelke alle voor de haringteelt 1916 geleverd moesten worden. Gewerkt werd thans met een personeel van ruim 70 man, doch het koste veel moeite om voor deze menschen geschikte en niet te dure woningen te vinden, welke dan nog te ver van de helling gelegen zijn. De aanvoer van materiaal ging met moeite en kosten ge paard, daar alles van het kanaal naar de helling gereden De dienst werd onafgebroken dag en nacht waargeno men, Als grondslag voor het getijsein werd steeds aange nomen de minste diepte, w'elke in de vaargeul der buiten haven en tot 300 wordt, volgens de richte peiling. VERSLAG DER VISSCHERSH A VEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 607