16 9 verbinding met de binnenwateren Havengelden. 52 10 65 r bovendien werd 213 153 297 63 moest worden. Voor eene goede exploitatie was dan ook een rechtstreeksche dringend gewenscht. Per reis werd 730 keer betaald: voor versehvaarders. haringvaarders. kustvaarders, vaartuigen, welke niet voor de visscherij waren uitge rust. jachten betaald. Na aftrek van de gerestitueerde havengelden aan reeders ad 170,en 7572,20 aan L. Smit Co’s Sleepdienst vol gens contract, werd 21303,03’ ontvangen. De restitutie aan reeders betreft meer een verwisseling van abonnement. In het begin van het jaar vreesde men sommige schepen niet meer in zee te kunnen brengen, waarom liggeld werd betaald. Toen in den loop van 1915 bleek, dat deze vaartuigen toch in de vaart konden worden gebracht, werd een gewoon abonnement genomen en het betaalde liggeld gerestitueerd. Een bedrag van f 18.te vorderen van 9 reeders, wonende te Urk en Den Helder, moet nog worden voldaan. Voor de schepen, welke elders overwinterd hadden en eerst in den loop van het jaar in de Scheveningsche haven kwamen, werd bij Raadsbesluit van 19 April 1915 een ver minderde betaling van havengeld toegestaan. In 1915 werden genomen 273 abonnementen en wel: 127 abonnementen voor vaartuigen, uitsluitend de versch- vaart uitoefenende, uitsluitend de haring vaart uitoefenende, zoowel de haring vaart als verschvaart uitoefenende, ingevolge het Raads besluit van 19 April 1915. het geheele jaar stil liggende. VERSLAG DER VISSCHERSHAVEN. 99 99 99 99 99 99 99 99 19 99 99 4 99 99 99 99 99 99 99

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 608