16 11 Uitgevoerde werken. Havenwerken en materialen. Vischafslag. Mobilisatie. Evenals de vorige jaren verstrekte de boekhouder van den viscnafslag de gegevens voor den hierbij gevoegden staat der aangevoerde en verkochte viseh. Het totaal der gemaakte besommingen aan versche viseh bedroeg f 231689,1(1 tegen f 368104,95 in 1914. Den 18den Februari werd door den Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht bepaald, dat alle vaartuigen, on verschillig of ze al of niet van eigen beweegkracht zijn voorzien, aan een onderzoek moeten worden onderworpen alvorens naar zee te mogen vertrekken. Met dit onderzoek werd belast de stellingcommandant, waarnemend haven meester van Scheveningen. In den loop der maand Februari werd het aantal posten aan de haven zeer verminderd en het passenstelsel op geheven. Door den detachementscommaudant der pontonniers werd in den loop van het jaar herhaaldelijk met de pon tons oefening gehouden. Bij een van deze oefeningen wer den de pontons niet onbelangrijk beschadigd. Aan de Noordzijde der haven werd een loods gebouwd, Een trap in de glooiing aan de Noordzijde der binnen haven gemaakt. Een afdak bij het seinhuis voor berging pontonmateriaal gemaakt. Gasleiding aangebracht ha ven bedienden. Een loods aan de Z.O. zijde der binnenhaven gemaakt voor berging der slangenwagen. Vijf ijzeren ladders aan het schoeiïngswerk aangebracht. 11 November werd door een W.N.W.storm schade aan gericht aan de glooiingen van den mond der binnenvoor haven. Deze schade wordt hersteld. De overige havenwerken en de voor den havendienst bestemde materialen bevinden zich in goeden staat. in peilbuis en wachtlokaal VERSLAG DER VISSCHERSHAVEN. L i.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 610