61 Aan de Gemeente werden kosteloos afgestaan: door W. Briejer eene oppervlakte grond, gelegen aan de noordoostzijde van de Herschelstraat, groot 15 c.A., kadastraal bekend gemeente s-Gravenhage, Sectie A. M. No. 3798, zulks met bestemming tot openbare straat; door de Provincie Zuid-Holland de langs den Haagvliet gelegen rijweg met jaagpad, bermen, berm- sloot, beplantingen en boordverdediging, kadastraal be kend als gemeente ’s-Gravenhage, Sectie A. L, No. 304, groot 1.3740 H.A., strekkende vanaf de grens tusschen de gemeenten ’s-Gravenhage en Rijswijk tot aan de Laakmolenhet gedeelte kanaal langs voornoemden weg, kadastraal bekend als gemeente 's-Gravenhage, Sectie A. I. No. 305, groot 68 A. 70 c.A. en het mede- door M. J. V rol ij k eene oppervlakte grond, gelegen aan de Middelburgsche straat en aan de Haagsche straat, grootongeveer 150 c.A., 50 d.M.2, kadastraal bekend als gemeente ’s-Gravenhage, Sectie V, No. 3568 geheel en No. 3567 gedeeltelijk, zulks met bestemming tot openbare straat een jaarlijkschen canon van f 406,75 gedurende het eerste erfpachtsjaar, f 569,45 gedurende het tweede, f 732,15 gedurende het derde, f 894,85 gedurende het vierde, f 1057,55 gedurende het vijfde en f 1138,90 gedurende de volgende erfpachtsjaren door M. J. Rosier en J. H. van S o 1 d t eene oppervlakte grond, gelegen aan de Middelburgsche straat, groot 26 c.A., kadastraal bekend als gemeente ’s-Gra venhage, Sectie V, No. 3569, zulks met bestemming tot openbare straat; aan de Naamlooze Vennootschap „Boes’ S t o o m m e u b e 1 f a b r i e k e n” een perceel grond, zich uitstrekkende van de 3e Van-der-Kunstraat tot aan de Laakhaven, kadastraal bekend als gemeente ’s-Gra- venhage, Sectie A. C. No. 287, groot 3 A. 55 c.A., tot en met den 9den December 1988, tegen een jaar lijkschen canon van f 230,75. J I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 61