I 62 door de Naamlooze Vennootschap „Bo u wgrond- M a a t s c h a p p ij Laakkwartier” de perceelen, kadastraal bekend als gemeente ’s-Gravenhage, Sectie A. D. Nos. 1999, groot 26 c.A., 2000, groot 55 c.A., 2001, groot 42 c.A. en 2002, groot 37 c.A., zulks met bestem ming tot openbare straat of tot plantsoen; door de Naamlooze Vennootschap „Haagsche Tram weg-Ma at sc hap pij” een oppervlakte grond, gelegen aan den Rijswijkschen Weg, groot 183 c.A., kadastraal bekend als gemeente ’s-Gravenhage, Sectie A. D. No. 1468 gedeeltelijk, zulks met bestemming tot openbare straat; door E. Cornet eene oppervlakte grond, gelegen aan de noordzijde van de Christiaan-de-Wetstraat vóór de perceelen plaatselijk gemerkt Nos. 1 tot en met 17a, kadastraal bekend als gemeente ’s-Gravenhage, Sectie A. B. No. 3047, groot 1 A. 52 c.A., zulks met bestem ming tot openbare straat; door de Naamlooze Vennootschap „Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen” eene opper vlakte grond, gelegen aan den Zwarteweg, kadastraal bekend als gemeente ’s-Gravenhage, Sectie G. Nos. 4438 en 4440, groot 58 c.A., zulks met bestemming tot open bare straat; door de Naamlooze Vennootschap „De Nationale Bouwmaatschappy” 2 c.A. grond, gelegen op den hoek van de Laan van Nieuw-Oost-Indië en de Schenk- kade, kadastraal bekend als gemeente 's-Gravenhage, Sectie R. No. 9002, en 1 c.A. grond, gelegen op den hoek van de Laan van Nieuw-Oost-Indië en de 3de Louise de Colignystraat, kadastraal bekend alsvoren in Sectie R. No. 9001, zulks met bestemming tot open bare straat; eigendom in het ten name der Gemeente staande kadastrale perceelsgedeelte, gelegen ten noordwesten van het verlengde van de bovengenoemde grenslijn en kadastraal bekend als gemeente ’s-Gravenhage, Sectie A. P. No. 650, groot 2.52 H.A.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 62