Bijlage 16A a. Exploitatie-overzieht. Werken. a. VERSLAG van den toestand en de exploitatie van het Gemeentelijk Grondbedrijf te s-Gravenhage over het dienstjaar 1915. Teneinde de exploitatie van verschillende terreinen mogelijk te maken, werden de navolgende werken uitgevoerd, aan gevangen of voorbereid: Straataanleg tusschen Afzanderij vaart (Thomsonlaan), „Hospitium Hagense” en Sportlaan. Zandafgraving van terreinen nabij de Visschershaven. Ophooging van de terreinen tusschen Juliana van Stol- berglaan en de Schenk ter weerszijden van de Jacob-Mos- selstraat. In het villa-park tusschen Pompstationsweg en Klatteweg werden eenige trottoirs voltooid, terwyl met den plantsoen- aanleg werd voortgegaan. Op de terreinen aan de Laakhaven werden de voor straat bestemde, reeds aangelegde zandbanen bestraat naar gelang de behoefte zulks vorderde. Voorts werd een begin gemaakt met de uitvoering der werken voor straataanleg aan de verlengde De la Reykade, terwjjl de werken voor straataanleg aan het verlengde van Dit verslag bevat: 1. Een overzicht van de exploitatie in 1915: de uitgevoerde, aangevangen en in voorbereiding zijnde werken; b. de in 1915 (en in 1912, 1913 en 1914) in erfpacht uitgegeven gronden; c. de verhuringen; d. de verkoopen; e. reclame. 2. Een financieel overzicht: a. de rekening; b. de balans en winst- en verliesrekening.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 631