I 11 M2- I i 16A 16A i 4I Kt: 2 3 Totaal. Canon. Canon. Canon. Canon. Canon. Canon. f 1.317,55» 8 i 1 273 f 3.724,63» 1 4 332 7 884 f 4.034,20 7 1912 3 704 f 843,12 19 14 193 f 9.919,51 4.077,90 3 739 8.561,20 11 046 9 10 9.523,15 16 688 f 10.325,10 1913 2 020 5 52 44 961 45.819,77 186,— 124 1.243,— 1 500 591,10 3 5 i 3 379 3 782 1.293,25 1914 5 16 302 4.442,74 18 22 087 7.756,09 3.392,62» 2 822 2 1.699,96 2 047 6.613,30 4 6 6 296 4.407,20 1915 15 29 008 36 50 199 43.332,15» 7 958 f 8.974,08 9 24 26 363 f 16.025,55 43 28 125 131 440 |f 106.827,52» Teu aanzien van de verhuurde gronden behooren te wor- 48 034 f 45.837,35 1 3 5 s 18 925 f 15.228,79» 21 I 30160 f 20.761,75 9 10 026 24 11 468 gronden; de totale oppervlakte dezer terreinen bedraagt 50.199 M2., met een jaarlijkschen eanon van f 43.332,15». Onderstaande tabel geeft een gedetailleerd overzicht van de ligging, de grootte en den jaarlijkschen canon van de sinds 1912 in erfpacht uitgegeven terreinen bestemd tot bouwterrein of tuinaanleg. Situatie op 31 December 1915. In deze tabel wyken het aantal uitgiften Laakhaven terreinen en het aantal betreffende de Visschershaven- terreinen in het jaar 1914 af van de desbetreffende cijfers, genoemd in het verslag over het jaar 1914. Deze verschillen zjjn ontstaan, door de in de Raadsvergadering van 19 April 1915 genomen besluiten, waarbij zijn ingetrokken het besluit van 30 Maart 1914 tot uitgifte van grond aan de Laakhaven aan P. J. Weyenbergh en het besluit van 29 Juni 1914 tot uitgifte van grond bij de Visschershaven aan M. van der Toorn Jzn. Voorts zyn de oppervlakten en de canons, betrek king hebbende op uitgiften, waarvan de akte werd gepas seerd na het afdrukken van het verslag over 1914 gecor rigeerd in verband met de nader by kadastrale opmeting vastgestelde grootten. In deze tabel zijn ook opgenomen enkele uitgiften van gronden, welke nog niet zijn ingebracht, doch waarvan voorstellen tot inbreng alsnog zullen worden gedaan. 27.219,07 2 den onderscheiden: a. die, welke krachtens besluit van den Raad in den vorm van verhuring kunnen worden geëxploiteerd; b. die, welke in afwachting van de definitieve exploitatie, voorshands verhuurd worden. Van de onder a bedoelde gronden was op 31 December 1915 verhuurd eene oppervlakte van 5128 M2. voor opslag plaatsen aan de Laakhaven met eene jaarlijksehe opbrengst van f 6.252,50. Voorts waren op genoemden datum in gebruik gegeven aan den Dienst der Gemeentewerken voor opslagplaats van materialen eenige terreinen aan de Laakhaven met eene oppervlakte van 9190 M2., tegen een ten behoeve van het grondbedrijf te betalen huursom van f 4.411,— ’s jaars. de Laan van Meerdervoort en voor straataanleg aan den Trekvliet einde 1915 en begin 1916 werden besteed. b. Erfpachten. In het jaar 1915 werd door den Raad besloten tot de uitgifte van 36 tot bouwterrein of tuinaanleg bestemde Uitgegeven terreinen. 13.332,42 c. Verhuringen. VERSLAG GEMEENTELIJK GRONDBEDRIJF. VERSLAG GEMEENTELIJK GRONDBEDRIJF. Laakhaven-terreinen. Diverse terreinen. r> n Voor zoover de akten nog niet zijn gepasseerd, is de oppervlakte overgenomen uit de praeadviezen. i Opper-1 vlakte in M2. Andere Villa-terreinen. Terreinen bij de Visschershaven. Villa-terreinen tnsschen Pompstations- weg en Klatteweg. 3 Opper- h 1 vlakte 3 in M2. Opper- vlakte in M2. Opper- vlakte in M2. Opper- I vlakte in M2. ré 5 l i CC ■P Opper vlakte in I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 632