16A r d. Verkoopen. e. Reclame. k De commercieele bemoeiingen en de technische voorbe reiding betreffende de exploitatie van het grondbedrijf ge schiedden onder leiding van den Directeur der Gemeente werken door den Adjunct-Directeur by dien tak van dienst, P. Bakker Schut. De financieële administratie bleef gevoerd bij de afdeeling Financiën ter Gemeentesecretarie. Sedert 1 Januari 1916 is ook dit onderdeel van het grondbe drijf bjj den dienst der Gemeentewerken ondergebracht. Aan de Visschershaven waren verhuurd terreinen ter ge zamenlijke oppervlakte van 2.225 M2. met een jaarlyksche opbrengst van f 973,23. Voor het gebruik van een speelterrein aan de Beyersstraat, groot 11.700 M2. werd over 1915 betaald een bedrag van f 1.566,—. De onder b bedoelde gronden waren verhuurd met eene jaarlyksche opbrengst van f 43.598,345. By akte van 29 April 1915 werd overgedragen het krach tens Raadsbesluit van 30 November 1914 verkochte terrein aan de Waldeck-Pyrmontkade, ter grootte van 285 M2. tegen den prys van f30,per M2. of in totaal voor f 8.550, Meerdere verkoopen van in het grondbedrijf ingebrachte gronden hadden in 1915 niet plaats. Ook in 1915 werden exemplaren van het reclame-prospectus voor de villa terreinen tusschen den Pompstationsweg en den Klatteweg ter beschikking van gegadigden gesteld, alsook het beknopte prospectus voor de Laakhaventerreinen. Ter bevordering van de exploitatie werden reclameborden geplaatst op de terreinen aan het verlengde van de Laan van Meerdervoort, alsmede aan den Belvedereweg. Voorts werden advertenties geplaatst in verschillende dagbladen en periodieken. De uitgifte van een nieuw prospectus be treffende diverse terreinen van het grondbedrijf is thans in voorbereiding. 4 VERSLAG GEMEENTELIJK GRONDBEDRIJF.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 633