16A f 5 Financieel overzicht. a. Aldus opgemaakt door Burgemeester en Wethouders van ’s-Gravenhage, den 18Bn Augustus 1916. Burgemeesters en Wethouders, J. C. Jansen, Weth. loco-Burg. De Secretaris, M. van Reenen. Rekening. In vergelijking met de begrooting geeft de rekening over 1915 aanleiding tot de volgende opmerkingen: De gewone dienst laat een batig saldo van f 35.027,77s, terwjjl dit saldo geraamd was op f 10.084,Dit verschil van f 24.943,775 houdt verband met de volgende omstandig heden. De inkomsten, bedragende f 123.740,07, overtreffen de raming met f 28.730.07 als gevolg eensdeels hiervan dat meer gronden in erfpacht werden uitgegeven, dan was voorzien, waardoor een hoogere opbrengst wegens canon te boeken viel, anderdeels als gevolg van de krachtens Raadsbesluit van 7 April 1915 (Bijlagen 1915, No. 216) plaats gehad hebbende inbreng van gronden, waarvan eenige terreinen verhuurd waren of in erfpacht waren uitgegeven. De uitgaven, geraamd op f 84.926,beloopen f88.712,295 derhalve f 3.786,29s meer dan de raming. Dit verschil spruit voornamelijk voort uit de omstandigheid, dat wegens disagio op de leeningsschuld ter zake van de bij te schrijven af lossing een gedeelte van het bedrag dezer aflossing ten laste van den gewonen dienst moest worden gebracht. Het nadeelig saldo van den buitengewonen dienst, geraamd op f 710.608,— bedraagt f 608.270,63s of wel f 102.337,365 minder dan de raming. De inkomsten waren voor „Memorie” uitgetrokken; wegens verkoop van gronden werd ontvangen f8.550,Tegenover dezen ontvangstpost is echter een uitgaaf tot hetzelfde bedrag geplaatst (Buitengewone aflossingen van leeningsschuld en kapitaal, ad f 3.833,en uitkeering aan het Reservefonds ten bedrage van f 4.717, Het verschil tusschen de raming en de uitkomst van den buitengewonen dienst spruit voornamelijk voort uit de omstandigheid, dat onder de uitgaven voor „Werken voor aanleg” was geraamd f 183.400,terwyl slechts een bedrag van f 105.805,52s werd verwerkt. Voorst bleef de post „rente en aflossing” f 24.742,89 beneden de raming. VERSLAG GEMEENTELIJK GRONDBEDRIJF.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 634