16A Toelichting op de Balans en de Winst- en Verliesrekening. A. BALANS. Activa. Gronden, f 13 252 138,40. van Passiva. - Boekwaarde op 31 December 1915 van de op dezen datum in het Grondbedrijf ingebrachte gronden. De gekapitaliseerde grondrente ad f 520,ter zake van het op grondrente verkochte terrein bij den Westduinweg. Reservefonds f 70 352,55®. Bij den Gemeente-ontvanger gedeponeerde gelden van de f 123 740,07 1 758,81 37 115,84® 8 550,— 608 270,63® 52 235,49® Leeningsschuld f 10 102,538, Bedrag van de op de Gemeente rustende schuld ter zake van de op 31 December 1915 in het Grondbedrijf ingebrachte gronden. Reserve. Kosten van aanleg van Speelterreinen f 15 967, Kosten van aanleg van het speelterrein naby de Beyers- straat na afschrijving. Aangezien deze werken niet behooren tot de kosten aanleg van bouwterreinen, is het bedrag niet geboekt op de rekening van het betrekkelijke eigendom, maar is een afzonderlijke rekening geopend, waarop telken jare een bedrag wordt afgeschreven, gelijk staande met dat, hetwelk wordt afgelost van de schuld ter zake van de aanlegkosten. Gemeente 's-Gravenhage (loopende rekening) f 831670,85®. Totaal bedrag der vordering op de Gemeente wegens: ten behoeve van het bedrijf gedane ontvang sten (gewone dienst) rente van het reservefonds nadeelig saldo der overbelaste terreinen ontvangen koopsommen nadeelig saldo op den buitengewonen dienst waarborgsommen 34 VERSLAG GEMEENTELIJK GRONDBEDRIJF. n n n n f 831670,85 Grondrentenkapitaal f 10 400, 5

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 653