16A 35 gewonen dienst der B. WINST- EN VERLIESREKENING. Debet. Gemeente ’s-Gravenhage (kapitaalrekening) f 3 149 600,40. Bedrag, waarmede de boekwaarde der gronden de leenings- sehuld overtreft. 70 352,55» 3 772,— 6 669,82 f 80 794,37» f 25 497,33 9 945,75» 502 465,11 52 743,80 331,40 105 805,52» 3 833,— Reserve f 80 794,37». De reserve op 31 December 1915 met inbegrip van de over 1915 gekweekte rente. Van het bedrag is: gedeponeerd bij den Gemeente-ontvanger en begrepen in het grondrentenkapitaal terwijl van de Gemeente is te vorderen Disagio f 5 658, Disiagio tor zake van de bygeschreven aflossing. Het disiagio ter zake van de bijgeschrevéh leeningsrente en van de schuld wegens kosten van aanleg werd geboekt in het debet der rekeningen van de desbetreffende eigendommen. 72 143,62 f 772 765,54 Gemeente s-Gravenhage f 6 628, Leenings- en kapitaalsschuld, ter zake van het op grond rente verkochte terrein by den Westduinweg. Schuld ter zake van den aanleg van speelterreinen f 15 967, Schuld ter zake van den aanleg van het speelterrein naby de Beyersstraat. Gemeente 's-Gravenhage (loopende rekening) f 772 765,54. Totaal bedrag der schuld aan de Gemeente wegens: voor het bedrijf gedane uitgaven (gewone dienst rente in rekening courant bij te schryven leeningsrente en aflossing niet bij te schryven leeningsrente en aflossing rente van het grondrentenkapitaal kosten van aanleg buitengewone schuld en kapitaalaflossingen batige saldi op den Districten 1 t/m VI VERSLAG GEMEENTELIJK GRONDBEDRIJF. w n n n n f

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 654