16* 36 f 194,01 Kapitaalrekening f 22 177, Kapitaalvorming, wegens aflossing uit „gewoon” van schuld ter zake van het complex overbelaste terreinen, ten bedrage van f 16 519,en wegens het ter zake van disagio ten laste van den gewonen dienst komende gedeelte der aflossingen op de districten 1, HI t/m VI en van de Grondrenten-admi- nistratie bedragende in totaal f 5 658, Reserve f 4 911,01. Uitkeering aan de Reserve van 5 van het in het grond rentenkapitaal begrepen bedrag der reserve ad f3 772,benevens rente in rekening-courant, in totaal bedragende overboeking naar de Reserve van de winst op verkochte terreinen 4 717,— f 4 911,01 Leeningsrente f 30 163,80. De ten laste van den gew'onen dienst komende leenings rente van de schuld ter zake van het complex Overbelaste terreinen, ten bedrage van f 29 517,06 en van de schuld ter zake van den aanleg van het speelterrein nabij de Beyers- straat, ad f 646,74. Kosten van aanleg van speelterreinen f 403, Afschryving over 1915. Een gelyk bedrag werd van de schuldrekening w'egens aflossing afgeboekt. Gemeente s-Gravenhage (loopende rekening) f 331,40. Verschuldigde rente van de leenings- en kapitaalsschuld ter zake van het op grondrente verkochte terrein by den Westduinweg. Batig saldo f 35 027,775. Verschil tusschen de som der batige saldi van de districten I t/m VI, ten bedrage van f 72 143,62 en het nadeelig saldo van het complex Overbelaste terreinen ad f 37 115,84®. Zonderde ten laste van „gewoon” komende aflossing van schuld ter zake van de Overbelaste terreinen, bedraagt dit saldo f 51 546,77®. Credit. Winst bij verkoop van gronden f 4 717, Winst by verkoop van een terrein aan de Waldeck-Pyr- montkade. Ingevolge het bepaalde bij artikel 12 der Ver- VERSLAG GEMEENTELIJK GRONDBEDRIJF.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 655