Byiage 16B Beheer. Commissie van Advies. Schatters. Aanvragen. Door eenige personen was, nadat bekend was geworden, VERSLAG van de Gemeentelijke Hypotheekbank van ’s-Graverihage over 1915. De directie werd opgedragen aan Mr. A. Jonker, referen daris, chef van de afdeeling Financiën der Gemeentesecretarie, terwyl de hoofdcommies bij dezelfde afdeeling W. Henss werd belast met de administratie. Nadat in het begin van Mei 1915 de noodige voorbereidingen waren getroffen, trad in den loop dier maand de Gemeente lijke Hypotheekbank in werking. Tot deskundigen voor de schatting der waarde en het onderzoek betreffende den staat der onderpanden werden by Raadsbesluit van 22 Maart 1915 (Bylage 231) voor den tyd van twee jaren benoemd de heeren L. C. Bevelander, L. J. Elkhuizen en G. P. Post Jr. Tot leden van-de in art. 11 der verordening 1912, no. 8 bedoelde Commissie van Advies werden bjj Raadsbesluit van 26 October 1914 (Bylage 1257) voor den tijd van driejaren benoemd de heeren: E. F. Ehnle, architect, H. F. Boersma, aannemer, H. Fels, architect, Mr. H. J. Nieboer, secretaris der Gezondheidscommissie, en L. A. II. de Wolf, architect. Als secretaris werd door Burgemeester en Wethouders aan de Commissie toegevoegd de hoofdcommies ter secretarie W. Henss. i

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 659