2 16B Loeningen. In 1915 werden 5 leeningen gesloten tot een gezamenlijk bedrag van f 95.150,waarvan 2 als bouwcrediet. Ter voldoening aan den wensch der betrokken aanvragers werd het sluiten der overige 5 toegezegde (en aanvaarde) leeningen uitgesteld, totdat aan de gelden behoefte zou bestaan. Naar de grootte kunnen de gesloten leeningen worden verdeeld als volgt beneden f 5.000, van f 5.000,tot f 10.000,— van f 20.000,— tot f 30.000,— van f 40.000,tot f 50.000, - Totaal 1 leening 2 leeningen 1 leening 1 5 leeningen dat alhier eene Gemeentelijke Hypotheekbank zou worden opgerieht, reeds by voorbaat het verlangen kenbaar gemaakt om by de Bank eene leening te sluiten, zoodat reeds terstond met de behandeling van eenige aanvragen een aanvang kon worden gemaakt. In verband met de geschiedenis van de totstandkoming der Bank verdient vermelding, dat twee der aanvragers uitdrukkelijk te kennen gaven, geen voortgang hunner aan vragen te wenschen, indien deze in openbare vergadering van den Gemeenteraad moesten worden behandeld. In den loop van 1915 zyn ingekomen 12 aanvragentot het einde van het jaar werd omtrent 11 van deze aanvragen beslist. Eén aanvrage was nog niet in behandeling genomen, omdat de aanvrager de kosten van schatting en onderzoek nog niet had gestort. Van de evenbedoelde 11 aanvragen konden 4 ten volle worden toegestaan. Aan de overige 7 aanvragers moest eene leening beneden het bedrag der aanvrage worden aange boden de gedane aanbiedingen werden door alle aanvragers op een na aangenomen. Aangevraagd was in totaal f 292.000,toegestaan werd f 259.140,waarvan werd aangenomen f 246.540, Van de 12 in 1915 ingekomen-aanvragen strekten 10 tot het verkrygen van bouwcrediet; twee bouwwerken, waar mede op het tydstip der aanvrage reeds een aanvang was gemaakt, waren echter by het sluiten der leening voltooid, terwyl een der aanvragers van bouwcrediet er by nader inzien de voorkeur aan gaf, den voorgenomen bouw uit te voeren alvorens de leening te sluiten en een andere aan vrager van de door de Bank gedane aanbieding geen ge bruik maakte. Dientengevolge daalde het aantal bouwcrediet- posten tot 6. VERSLAG GEMEENTELIJKE HYPOTHEEKBANK.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 660