16B 3 ’s-Gravenhage, Juli 1916. - Onderpanden. De in 1915 behandelde aanvragen betroffen perceelen in het villapark bij de Wittebrug, aan de Laakhaven, in de omgeving van het Gevers-Deynootplein en van de Visschers- haven en in de Transvaalwijk. De in dat jaar verbonden opstallen liggen onderscheiden lijk in het villapark Wittebrug, naby het Gevers-Deynoot plein en nabij de Visschershavenzij bestaan in villa’s, burgerwoonhuizen, winkelhuizen en eene handelsinrichting. Rente. De rente der in 1915 gesloten leeningen bedraagt 5 pCt. over de door bouwcredietnemers tot zekerheid van de vol tooiing van de onderpanden bij de Bank gedeponeerde gelden werd rente vergoed naar 2'l2 pCt. ’sjaars. Aflossing. In 1915 werd nog niet afgelost. Pandbrieven. Burgemeester en Wethouders achtten den tijd om pand brieven uit te geven nog niet gekomen; de benoodigde gelden werden voorloopig verkregen door opneming van kasgeld by de Gemeente, waartoe by Raadsbesluit van 1 April 1912 de gelegenheid was geopend. Rekening. De verlies- en winstrekening over het tijdvak 11 Juni— 31 December 1915 sluit met een nadeelig saldo van f 205,35®. Dit is toe te schryven aan den nog geringen omvang van het bedrijf en aan de omstandigheid, dat de voorwaarden, waarop de Gemeentelijke Hypotheekbank hare bemiddeling verleent, met het oog op haar karakter als instelling tot steun van het Grondbedrijf op milde wijze zijn geregeld, zoodat zy verschillende voordeelen mist, welke particuliere hypotheekbanken genieten. In de eerste plaats wordt hierbij gedacht aan een belangrijken post als de sluitingsprovisie, welke, op den grondslag van 1 pCt. der leening, over het bedrag der in 1915 gesloten leeningen f 951,50 zou hebben bedragen en dus het nadeelig saldo ruimschoots zou hebben gedekt. Intusschen is het niet onwaarschijnlijk, dat een vol gend jaar de lasten door de baten zullen worden gedekt. De Directeur van de Gemeentelijke Hypotheekbank, Jonker. VERSLAG GEMEENTELIJKE HYPOTHEEKBANK.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 661