17 3 Getroffen maatregelen. Buitenslands werden geplaatst op aanvrage van de Arbeids beurs te Oberhausen: 34 mannen. Op aanvrage van het Departement van Koloniën werden geplaatst een baas-timmerman in het Dwangarbeiderskwartier te Padang en een baas-smid by ’s Landsgevangenis te Soera- baja (Nederlandsch Oost-Indië). 1. Aan het Werkloozenfonds en het Steuncomité 1914 werd op hun verzoek van het begin van de crisistijd af volledige medewerking verleend. De belangrijke taak, welke de Arbeidsbeurs hiermede op zich nam, heeft voor de werk zaamheden van genoemde lichamen goede vruchten gedragen en het hun in vele gevallen mogelijk gemaakt over de aan vragen om steun een juist oordeel te vellen. 2. Betreffende een nader verzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek om een nieuwe statistiek met ingang van 1 Januari 1916 in te voeren, w’erd besloten vooralsnog aan dit verzoek niet te voldoen, doch wanneer de tijdsomstan digheden weer normaal zijn, te trachten voor zoover de belangen van de Arbeidsbeurs zulks toelaten, de statistiek zooveel mogelijk in overeenstemming te brengen met de voorgestelde tabellen. 3. Hoewel het Bestuur zich niet geheel kon vereenigen, met de wyze, w’aarop het plan voor een nationale arbeids bemiddeling door het Bestuur van de Vereeniging van Nederlandsche Arbeidsbeurzen was voorbereid, werd toch met het oog op de groote belangen, die er mede gemoeid zijn, besloten aan hét tot stand komen van een dergelyke arbeidsbemiddeling volle medewerking te verleenen. Op voorstel van het Bestuur werd door Burgemeester en Wethouders een vergadering bijeengeroepen van de Burge meesters der Gemeenten, die voor bedoelde bemiddeling tot het district ’s-Gravenhage zullen behooren (’s-Gravenzande, Loosduinen, Monster, Naaldwyk, Hjjswyk, Stompwyk, Veur, Voorburg en Wassenaar). Op deze vergadering, die geopend werd door den Burgemeester en verder geleid door den Voorzitter van het Bestuur der Arbeidsbeurs, bleek, dat ook genoemde Gemeenten bereid waren hare medewerking te verleenen, terw’ijl men over de ter sprake gebrachte punten betreffende de practische uitvoering tot geheele overeen stemming kwam. 4. Als leden voor de Arbeidsbeurs van het op te richten „Comité tot verleening van steun in bijzondere tijdsomstan digheden” werden door het Bestuur aangewezen de heeren H. van Wort, A. Dijkstra, en de Directeur. VERSLAG VAN DE ARBEIDSBEÜRS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 667