17 4 Klachten. Standaardloou volgens art. tl van het Reglement. Besloten werd in de vastgestelde standaardloonen de volgende wijziging aan te brengen. Grondwerkers (tot 30 April 1915) f 0.28 per uur. Grondwerkers (na 30 April 1915) f 0.29 per uur. 5. Op voorstel van het Bestuur werd door Burgemeester en Wethouders voorzien in een lang gevoelde behoefte om naast de uren, waarop de afdeeling voor vrouwen geopend is, enkele uren aan te wijzen, waarop zij alleen voor werkgeefsters geopend zal zijn. Hiertoe werden bij Besluit van 5 Januari 1915 aan artikel 4 van het „Reglement op de Gemeentelijke Arbeidsbeurs” toegevoegd de woorden: „en voorts alleen voor werkgeefsters des namiddags van 1 tot 3 uur.” Vereeniging van Nederlandsche Arbeidsbeurzen. Aan de op 29 April 1915 te Rotterdam gehouden algemeene vergadering van de Vereeniging van Nederlandsche Arbeids beurzen namen meerdere leden van het Bestuur deel. De Voorzitter, de heer H. de Wilde, was als afgevaardigde aangewezen. Omtrent de door het Bestuur der Haagsche Arbeidsbeurs in 1914 voorgestelde bespreking van het dienst bodenvraagstuk, werd preadvies uitgebracht door mej. Dr. Ch. A. van Manen. Een belangrijke bespreking had hierover plaats. Het voorstel tot het in leven roepen van een intercommunale arbeidsbemiddeling werd met algemeene stemmen aan genomen. Aanraking met vak- en andere vereenigingen. Besturen van verschillende vakvereenigingen hadden be sprekingen met den Directeur omtrent meerdere samen werking tusschen beurs en vakvereenigingen. Uit deze besprekingen bleek een verlangen tot samenw’erking en een steeds toenemend vertrouwen in de Arbeidsbeurs. Een paar malen kwamen klachten in van werkzoekenden over het volgens hunne meening ten onrechte niet naar volgorde plaatsen van werknemers. Ook ditmaal bleken deze klachten, voor zoover het beleid van de Arbeidsbeurs betreft, ongegrond. VERSLAG VAN DE ARBEIDSBEURS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 668