17 Bestuur. In de samenstelling van het Bestuur kwam geen verandering. Personeel. Het Bestuur van de Gemeentelijke Arbeidsbeurs, H. DE WILDE, Voorzitter. ALBERS, Secretaris. Met ingang van 1 Januari 1915 werden door Burgemeester en Wethouders aangesteld tot schryver voor den tjjd van één jaar, behoudens tusschentüdsche opzegging J. de Vries en I. Woudstra. Aan den klerk G. Hoogenraad werd met ingang van 1 October 1915 op diens verzoek door Burgemeester en Wethouders eervol ontslag verleend. In diens plaats werd met ingang van 15 October 1915 door Burgemeester en Wethouders benoemd tot Isten klerk J. Lurks Jr. 5 VERSLAG VAN DE ARBEIDSBEURS. L

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 669