1 I 17 19 Bijlage V. Uitgaven 1915. 58,90 75,28 Te zamen ƒ11075,365 50,— 122,— 18,35 373,— 363,60 181,50 23,10 472,80 79,62 5 f 9257,21 Wedden Dagelijksche schoonmaak Postzegels Telephoonaansluitingen Intercommunale telephoon Drukwerken Kantoorbehoeften Kosten van tram, onderhoud rijwielen en reclame kosten Verschillende uitgaven (wasschen van hand doeken, abonnement ’s-Gravenhaagsche en Gereformeerde Kerkbode, maken grafische teekening, vergoeding voor slijtage aan kleeding van een beambte, lidmaatschap Nederl. Vereeniging „Landverhuizing”, abon nement tijdschrift Nationale Vereeniging tegen de werkloosheid) Kosten van deelneming aan een Vereeniging van Arbeidsbeurzen Vergoedingen aan Bestuursleden Reis- en verblijfkosten personeel VERSLAG VAN DE ARBEIDSBEURS. Ti fa n n r>

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 685