Bijlage 18 VERSLAG betreffende het Gemeenteziekenhuis over het jaar 1915. Van de Commissie voor de Openbare Gezondheid en het Gemeenteziekenhuis werd, ter begeleiding van het jaar verslag van den Geneesheer-Direeteur dier inrichting, het volgend schrijven ontvangen: In de Commissie, bestaande uit de heeren H. de Wilde, Wethouder, Voorzitter, A. J. C. Baron van Pallandt, Dr. K. H. Rombouts, J. C. Oldenboom, A. C. A. van Vuuren, L. Hoejenbos en Mr. G. C. J. Varenkamp, werden de twee eerstgenoemdeu, die bij de periodieke aftreding als Raads lid niet herkozen werden, vervangen door de heeren Mr. L. N. Roodenburg en J. R. Snoeck Henkemans. Als Secretaris bleef aan de Commissie toegevoegd Mr. I. M. J. Rossem, Referendaris ter Gemeentesecretarie, en tot diens bijstand, voor zooveel betreft de aangelegenheden betreffende het Gemeenteziekenhuis, de heer W. J. Wen- kenbach, Hoofdcommies ter Gemeentesecretarie. Door de Commissie werd, met betrekking tot het Ge meenteziekenhuis, o. a. aan Burgemeester en Wethouders advies uitgebracht in de volgende zaken: Niet verdere opschorting die aanvankelijk, met het oog op de tegenwoordige tijdsomstandigheden, geschiedde der uitvoering van den bouw van het dringend noodige nieuwe keukengebouw bij het Gemeenteziekenhuis (Zuid- wal). Verpleging van een aantal patiënten voor rekening der Gemeente in het Gesticht St.-Antoniushove te Voorburg, wegens gebrek aan ruimte in het Gemeenteziekenhuis, voornamelijk ten gevolge der aanwezigheid van Belgische vluchtelingen. Bestemming van een gemeenteterrein in de Westduinen, hetzij dat, begrensd door de Boschj es van Poot en het sportterrein Houtrust, hetzij een meer ten Westen gelegen terrein, voor de stichting van een tweede Ziekenhuis, door het bouwen van paviljoens en wèl in de eerste plaats voor besniettelijke zieken, tuberculose-patiënten en voor obser-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 686