i 18 14 VERSLAG GEMEENTEZIEKENHUIS. om Mej. P. KörndörfferHanenberg. De Mej. N. J. Bosselaar werd wegens eervol ontslagen en vervangen door Bij het personeel verbonden aan het Ziekenhuis hadden in 1915 de volgende mutaties plaats: Op 1 Januari werd als hulpgeneesheer benoemd de arts J. Coenraads Nederveen, die wegens vestiging elders ont slag aanvroeg tegen 31 December. In de daardoor ontstane vacature moet nog worden voorzien. De Geneeskundige dienst in het Hulpziekenhuis werd uitgebreid door de be noeming van een tweeden hulpgeneesheer. Als zoodanig werd op 1 November aangesteld de arts N. v. d. Walle. Op 31 October werd op diens verzoek ontslag verleend aan den hulpgeneesheer H. G. Langemeijer en in diens plaats benoemd de arts J. N. Voorstad. De hulpgeneesheer G. G. J. Rademaker vertrok op 31 Januari om zich te vestigen in Ned.-Indië en werd opgevolgd door den arts H. G. v. d. Broek. Half Augustus werd de hulpgeneesheer J. A. G. Krijger op verzoek ontslagen en in zijn plaats benoemd de arts F. A. v. d. Sprong. Wegens ziekte van Mej. Snellen v. Vollenhoven werd tijdelijk aangesteld als schrijver Mej. Th. H. v. d. Splinter. Eerstgenoemde heeft sedert dien haar ontslag aan gevraagd. De hulphuishoudster Mej. B. W. Bijleveld verkreeg ten gevolge van langdurige ziekte ontslag; in hare plaats werd aangesteld hulphuishoudster lichaamsgebreken Mej. J. Toiset. Van het verplegend personeel verwierven na gehouden examen door het Haagsche Comité ter opleiding tot zieken verpleging, de volgende leerling-verpleegsters het diploma van ziekenverpleegster: M. C. Airleij, M. P. Akkerhuijs, J. P. C. Boon, A. Bos, C. G. Bos, C. C. J. de Bueger, A. Casemier, H. Cohen, E. F. Eichholtz, M. J. C. Freni, J. v. Gelderen, M. Grendel, E. Hazenberg, M. Helmers, F. G. Homan, J. Kliffen Poot, C. A. A. Luderus, A. Maret, A. A. G. Mos, W. M. Oppen- tocht, E. van Kije, J. Ringelberg, E. Samson, A. Schopen hauer, J. G. Segers, A. M. Slingerland, C. Spanhak, C. D. Spoor, A. C. Soesdorp, E. C. Stegemau, G. Veenstra, E. J. Vermaas, J. Voorhoeve, S. C. P. v. Wijk, en dat van ziekenverpleger C. A. Ossewaarde. Ook in 1915 vertrokken, evenals in 1914, eenige zusters naar Ned.-Indië ten behoeve van pestbestrijding en dienst te doen in militaire hospitalen. Aan de gebouwen hadden, behalve de gewone dagelijk- sche herstellingen, de volgende veranderingen plaats.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 699