4 naar elders 30.253 1.984 7.189 A 3.619 8.225 35.157 Totaal 533.412 3.377 89.804 Voor het verkrijgen van binnen- en buiten- landsche paspoorten registers werden 9872 personen per post gewaarschuwd tot het doen van aangiften van verhuizing of van vesti ging in de Gemeente, terwijl in het afgeloopen jaar 15313 perceelen met 30129 gezinnen door de controleurs bij het Bevolkingsregister werden gecontroleerd. Ingeschreven werden als komende van elders 20974 personen. Afgeschreven werden als vertrokken 14893 personen. Een overzicht der woonplaatsveranderingen is als bijlage van dit verslag opgenomen onder no. 3. Afgegeren extracten uit het bevolkingsregister. Voor het plaatsen van kinderen op scholen en ten behoeve van de uitvoering der leer plichtwet Voor het verkrijgen van bewijzen van Neder landerschap Voor het verkrijgen van bewijzen van on vermogen Voor het verkrijgen van bewijzen van goed gedrag Voor het verkrijgen van geneeskundige hulp, onderstand, opname in het ziekenhuis, enz. door tusschen komst van het Burgerlijk Armbestuur. Ten behoeve van het opmaken van de kiezerslijsten Informatiën. Aan verschillende aldeelingen der Gemeente secretarie, Gemeentebedrijven, Gemeente-, Be drijfs-, Vermogens- en Personeele belastingen, Post- en Telegraafkantoor, Armenraad, Inva liditeitswet, Instellingen van Weldadigheid, Particulieren, enz491.567 Ten behoeve der Justitie en Politie. Totaal öiyofcoii

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 6