18 16 AFSCHRIFT. f 1295,32 f 2298.65 Uitgaven: 461.87* Saldo ultimo December 1915 Mededeelingen. In Saldo ultimo December 1914 Ontvangsten: jaar rente, Maart 1915 jaar rente, Sept. 1915 Rente f .f 1836,77* 5,25 26.25 37,87* 65,— 133,75 113,75 62,50 17,50 VERSLAG betreffende bet rentelegaat van Mejonkvrouwe W. S. M. Baronesse Sirte- ma van Grovestins voor „half-vrije” bedden over het jaar 1915. A. v. R. H. W. E. S.v. S. B. d. Z.-K. J. d. 8.—d. C. A. Z. J. d. K. I f 500,— 500,— 3,33 het afgeloopen jaar kwam de opbrengst van het rente-legaat ten goede aan een 8-tal patiënten. Tezamen ontvingen zij als bijdrage in de kosten hunner verpleging f 461.87*/». Gemiddeld per patiënt alzoo f 57.ruim. De vorige 3 jaren bedroeg de gemiddelde bijdrage achtereen volgens ongeveer f 30.f 39.en f 38.Uit deze cijfers 1. voor patiënt H. S 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1003,33 VERSLAG GEMEENTEZIEKENHUIS. w w

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 701