18 17 Gezien De Geneesheer-Directeur, Dr. Roessingh. Voor afschrift: De Secretaris der Commissie voor de Openbare Gezondheid en het Gemeenteziekenhuis, I. M. J. van Kossem. De Administrateur-Boekhouder van het Gemeenteziekenhuis, J. P. Bregman. blijkt, dat de patiënten, die dit jaar geldelijken steun ont vingen voor het meerendeel gedurende langen tijd ver pleegd zijn geworden. Een patiënt 4e klas bleef 101 dagen, een patiënt 3e klas niet minder dan 107 dagen onder be handeling. Beiden mochten hersteld het Ziekenhuis ver laten. De patiënten, die dit jaar finantiëel werden geholpen uit het rentelegaat, waren dus hoofdzakelijk patiënten, wien door den langen duur hunner ziekte de betaling der volle verpleegkosten bezwaarlijk begon te vallen. Het aantal „half-vrije” bedden, dat in 1915 werd toege staan, was overigens aanzienlijk minder dan vorige jaren. Bedroeg dit de laatste 3 jaren gemiddeld 19, gedurende dit jaar was het aantal slechts 8. Waar het rentelegaat niettemin finantiëele zorgen heeft helpen verlichten, werd opnieuw het groote nut dezer schenking door wijlen Baronesse Sirtema vou Grovestins dankbaar ondervonden! VERSLAG GEMEENTEZIEKENHUIS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 702