5 geen eigen inrichtingen voor dagverpleging ontworpen, maar plaatsruimte gezocht in de gevestigde particuliere dagverblijven; geen bepaalde voorkeur ook geschonken aan het gebruik der eigen ziekenhuizen ten behoeve van de doorloopende verpleging en de gelegenheid voor specialistenhulp aan loopende patiƫnten, maar een ruim gebruik gemaakt van de beschikbare plaats in de particuliere ziekeninrichtingen; ook geen vaste vroedvrouwen aangesteld, maar over eenkomsten gesloten met verschillende particuliere verlos kundigen. En eindelijk kon worden voldaan aan den eisch, waarop hier nog eens in het bijzonder de aandacht gevestigd mag worden: de bevordering van een zoo breed mogelijk contact met de andere gezondheidsorganen zooalsdie in den loop der jaren in de Gemeente tot ontwikkeling zijn gekomen en de benuttiging over en weer der daaraan verbonden krach ten en middelen. Het verband der diensten dus en de volle waardeering van het gezamenlijk kunnen dier organisa ties, waarvan aanduidingen te vinden zijn in de volgende punten van aanraking: de vestiging van een hoofdpost, tevens gelegenheid voor specialistenhulp in het Gemeente-ziekenhuis en die van een hulppost in het Hnlpziekenhuis ten behoeve van den Geneeskundigen dienst, waartegenover het toezicht op en de zorg voor de opname van onvermogende lijders door den G. D. ten bate van den dienst der Ziekenhuizen; de uitvoering der ziekentransporten in gewone gevallen door de Reinigings- en Ontsmettingsdiensten ten bate van den Geneesk. dienst, in spoedgevallen door den G. D. ten behoeve van den Ontsmettingsdienst; bet uitzenden van armlastige schoolkinderen voor ver blijf buiten door den Schoolartsendienst ten behoeve van den G. D., waartegenover de verzorging van aan besmette lijke ziekte lijdende schoolkinderen door den G. D. ten bate van den Schoolartsendienst; de gelegenheid tot het doen instellen van pathologisch- chemische onderzoekingen in de Gemeente-Apotheek ten hate van den G. D., met daartegenover het toezicht op het verbruik van verband- en geneesmiddelen in par ticuliere gestichten door den G. D. ten behoeve van den dienst der Apotheek; vervolgens de zorg voor verbetering van woningtoestan den door den dienst van Bouw- en Woningtoezicht o. m. ten behoeve van den G. D., waartegenover het medetoe- zicht op een behoorlijke bewoning der woonplaatsen van VERSLAG GEMEENTELIJKE GENEESKUNDIGE DIENST. 18^

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 707