i i on- en minvermogenden door den G. D. ten bate van eerst- genoemden dienst en eindelijk: het onlangs verkregen contact met den nieuwen Woning- dienst ter bevordering van een verhuurselectie voor nieuwe of vernieuwde woningen ten behoeve van onvermogende gezinnen, vaak door ziekte bezocht. Al te maal aanwijzingen, hoe van den beginne af het streven heeft voorgestaan en nog voorstaat om verband te zoeken met de andere diensten, werkzaam in het belang der openbare gezondheid; eveneens hoe men bij den ge neeskundigen dienst de overtuiging is toegedaan: naast de ontwikkeling van het particulier initiatief en de volle waardeering der daarin rijpende krachten is in de organisatie van het verband tusschen de gemeentelijke organen het middel te vinden om in bestaande behoeften te voorzien. Daartoe zijn, dat ligt voor de hand, goed geregelde overeenkomsten van het hoogste belang te achten, waarbij de belanghebbenden zich tot ouderlingen bijstand verplichten en dit zonder dat aan de zelfstandigheid der diensten ook maar eenigszins te kort wordt gedaan. Geheel in deze lijn ligt ook het treffen van een regeling voor het verleenen van hulp door de aan het Gemeente ziekenhuis verbonden specialisten ten behoeve van onver mogende lijders, wier toestand opname in de inrichting „nog niet” of „niet meer” noodig maakt en die nochtans naar het oordeel van den geneeskundigen dienst die Hulp niet kunnen ontberen. Met de particuliere ziekeninrich tingen werden hiertoe reeds van den aanvang af overeen komsten gesloten, die tot dusverre een in alle opzichten bevredigende samenwerking verzekeren. Met de gemeente lijke instelling daarentegen wordt nog altijd in afwach ting geleefd, hoewel de daaraan verbonden specialisten nu al meer dan twee jaren den dienst geheel belangeloos hun zoo hoog gewaardeerden bijstand hebben verleend. Dit leidt er dan ook toe de hoop uit te spreken, dat de zoo gewenschte regeling, waartoe reeds geruimen tijd ge leden de eerste stappen gedaan zijn, thans weldra haar beslag moge krijgen, waarna de verbintenissen zoo ten aanzien van het verleenen van specialistenhulp, als ten opzichte van de vestiging eener hoofdpost naar het sys teem van den dienst volledig gesteld zullen zijn. Uitgeput is hiermede het contactenvraagstuk natuur lijk volstrekt niet. Bij de gestage ontwikkeling, die op het gebied der gemeentelijke gezondheidszorg valt waar te nemen, laten zich nog meerdere regelingen denken, die, ook buiten het arbeidsveld van den geneeskundigen dienst, 6 1 8A VERSLAG GEMEENTELIJKE GENEESKUNDIGE DIENST.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 708