7 Na deze beschouwingen, die hoofdzakelijk gegeven zijn met de bedoeling de groote lijnen voor den dienst nog eens goed te doen uitkomen, worde voor de bewerking van het eigenlijke jaarverslag allereerst in herinnering gebracht, dat de Commissie voor de Openbare Gezondheid na de laatste Raadsverkiezing eenige wijziging heeft ondergaan. Als leden traden uit de heeren: A. J. C. Baron van Pallandt en Dr. K. H. Rombouts, wier plaatsen werden ingenomen door de heeren J. R. Snoeck Henkemans en Mr. L. N. Rooden- burg. Met deze heeren bleven van de Commissie deel uit maken de heeren: L. Hoejenbos, J. C. Oldenboom, A. C. A. van Vuuren en Mr. G. C. J. Varenkamp. Als voorzitter trad op de Wethouder, de heer H. de Wilde, als secretaris bijgestaan door Mr. I. M. J. van Rossem, Referendaris ter Gemeente-Secretarie. De Commissie heeft ook dit jaar regelmatig hare bijeen komsten gehouden, waarbij het aan onderwerpen aller minst ontbroken heeft en verschillende vraagstukken, in het bijzonder het Gemeenteziekenhuis betreffende, zijn uit gewerkt. Voor den Geneeskundigen dienst was wel een der be langrijkste kwesties de stichting van een nieuw gebouw aan de Waldeck-Pyrmontkade, waaraan door de belang rijke uitbreiding van den dienst sedert de reorganisatie groote behoefte was ontstaan. De Commisssie heeft in deze groote voortvarendheid betracht en zoo zal het niet het minst aan hare toewijding te danken zijn, wanneer nu weldra met den bouw een aanvang kan worden ge maakt. Er bestaat dan ook een bepaalde behoefte hiervoor openlijk dank uit te spreken, evenals voor het in den loop van het jaar gegeven goedgunstig advies om den dienst I kunnen bevorderen, dat uit de gezamenlijke werking der diensten de grootst mogelijke opbrengst verkregen wordt. Het kan zijn nut hebben om vooral ook op dit punt de aandacht te vestigen. En zooals de bewerking van het vorige jaarverslag er onwillekeurig toe leidde als ge meentebelang hoog aan te slaan: de zorg voor goede woning van on- en minvermogenden, moge het vergund zijn in dit verslag de overtuiging uit te spreken: de belangen der openbare ge zondheid worden in onze Gemeente met haar veelheid van diensten, op dit terrein werkzaam, het best gediend door de zorg voor het verband tusscben de v e r schillen de gezondheid s organen. VERSLAG GEMEENTELIJKE GENEESKUNDIGE DIENST. 18^

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1915 | | pagina 709